ADR transport pictograms and hazard classes in Slovak

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogram Trieda Kategória nebezpečnosti
1.1 Výbušniny, podtrieda 1.1
Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu
1.2 Výbušniny, podtrieda 1.2
Nebezpečenstvo rozletenia úlomkov
1.3 Výbušniny, podtrieda 1.3
Nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo menšie nebezpečenstvo expanzie
1.4 Výbušniny, podtrieda 1.4
Nehrozí významné nebezpečenstvo
1.5 Výbušniny, podtrieda 1.5
Veľmi necitlivé látky, pri ktorých existuje nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu
1.6 Výbušniny, podtrieda 1.6
Mimoriadne necitlivé výrobky, pri ktorých neexistuje nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu
2.1 Horľavý plyn
2.2 Nehorľavé, netoxické plyny
2.3 Toxické plyny
3 Horľavé kvapaliny
4.1 Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny
4.2 Látky podliehajúce samovznieteniu
4.3 Látky, ktoré pri kontakte s vodou vytvárajú horľavé plyny
5.1 Oxidujúce látky
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.1 Jedovaté látky
6.2 Infekčné látky

7 Rádioaktívny materiál
Kategória I
Kategória II
Kategória III
Označenie indexu kritickej bezpečnosti
8 Korozívne látky
9 Iné nebezpečné látky a predmety