GHS pictograms and hazard classes in Estonian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Sümbol: plahvatav pomm


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 2.1
Ebapüsivad lõhkeained
Alamklasside 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 lõhkeained.
Punkt 2.8
Isereageerivad ained ja segud, tüübid A ja B
Punkt 2.15
Orgaanilised peroksiidid, tüübid A ja BSümbol: leek


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 2.2
Tuleohtlikud gaasid, 1. ohukategooria
Punkt 2.3
Tuleohtlikud aerosoolid, 1. ja 2. ohukategooria
Punkt 2.6
Tuleohtlikud vedelikud, 1., 2. ja 3. ohukategooria
Punkt 2.7
Tuleohtlikud tahked ained, 1. ja 2. ohukategooria
Punkt 2.8
Isereageerivad ained ja segud, tüübid B, C, D, E ja F
Punkt 2.9
Pürofoorsed vedelikud, 1. ohukategooria
Punkt 2.10
Pürofoorsed tahked ained, 1. ohukategooria
Punkt 2.11
Isekuumenevad ained ja segud, 1. ja 2. ohukategooria
Punkt 2.12
Ained ja segud, mis veega kokkupuutel eraldavad tuleohtlikke gaase; 1., 2. ja 3. ohukategooria
Punkt 2.15
Orgaanilised peroksiidid, tüübid B, C, D, E ja FSümbol: leek ringi kohal


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 2.4
Oksüdeerivad gaasid, 1. ohukategooria
Punkt 2.13
Oksüdeerivad vedelikud, 1., 2. ja 3. ohukategooria
Punkt 2.14
Oksüdeerivad tahked ained, 1., 2. ja 3. ohukategooriaSümbol: gaasiboon


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 2.5
Rõhu olevad gaasid:
   Kokkusurutud gaas;
   Veeldatud gaas;
   Külmutatud veeldatud gaas;
Lahustatud gaasSümbol: söövitus


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 2.16
Meti söövitavad ained ja segud, 1. ohukategooria
Punkt 3.2
Nahasöövitus, 1.A, 1.B ja 1.C ohukategooria
Punkt 3.3
Raske silmakahjustus, 1. ohukategooriaSümbol: pealuu ja ristatud sääreluud


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 3.1
Äge mürgisus (suukaudne, nahakaudne, sissehingamisel), 1., 2. ja 3. ohukategooriaSümbol: hüüumärk


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 3.1
Äge mürgisus (suukaudne, nahakaudne, sissehingamisel), 4. ohukategooria
Punkt 3.2
Nahaärritus, 2. ohukategooria
Punkt 3.3
Silmade ärritus, 2. ohukategooria
Punkt 3.4
Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria
Punkt 3.8
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria
Hingamisteede ärritus
Narkootiline toimeSümbol: terviseoht


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 3.4
Hingamisteede sensibiliseerimine, 1. ohukategooria
Punkt 3.5
Mutageensus sugurakkudele, 1.A, 1.B ja 2. ohukategooria
Punkt 3.6
Kantserogeensus; 1.A, 1.B ja 2. ohukategooria
Punkt 3.7
Reproduktiivtoksilisus, 1.A, 1.B ja 2. ohukategooria
Punkt 3.8
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 1. ja 2. ohukategooria
Punkt 3.9
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 1. ja 2. ohukategooria
Punkt 3.10
Hingamiskahjustused, 1. ohukategooriaSümbol: keskkond


Piktogramm Ohuklass ja -kategooria
Punkt 4.1
Ohtlik vesikeskkonnale
   Ägeda mürgisuse 1. ohukategooria
   Kroonilise mürgisuse 1. ja 2. ohukategooria