GHS pictograms and hazard classes in Latvian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Simbols: sprāgstoša bumba


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
2.1. sadaļa
Nestabilas sprādzienbīstamas vielas
1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšsadaļas sprādzienbīstamas vielas
2.8. sadaļa
Pašreaģējošas vielas un maisījumi, A, B tips.
2.15. sadaļa
Organiskie peroksīdi, A, B tips.Simbols: liesmas


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
2.2. sadaļa
Uzliesmojošas gāzes, 1. bīstamības kategorija
2.3. sadaļa
Uzliesmojoši aerosoli, 1., 2. bīstamības kategorija
2.6. sadaļa
Uzliesmojoši šķidrumi, 1., 2., 3. bīstamības kategorija
2.7. sadaļa
Uzliesmojošas cietas vielas, 1., 2. bīstamības kategorija
2.8. sadaļa
Pašreaģējošas vielas un maisījumi, B, C, D, E, F tipi
2.9. sadaļa
Pirofori šķidrumi, 1. bīstamības kategorija
2.10. sadaļa
Piroforas cietas vielas, 1. bīstamības kategorija
2.11. sadaļa
Pašsakarstošas vielas un maisījumi, 1., 2. bīstamības kategorija
2.12. sadaļa
Vielas un maisījumi saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 1.,2.,3. bīstamība kategorijas
2.15. sadaļa
Organiskie peroksīdi B, C, D, E, F tipsSimbols: liesmas virs apļa


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
2.4. sadaļa
Oksidējošas gāzes, 1. bīstamības kategorija
2.13. sadaļa
Oksidējošas gāzes, 1., 2., 3. bīstamības kategorija
2.14. sadaļa
Oksidējošas cietas vielas, 1., 2., 3. bīstamības kategorijaSimbols: gāzes balons


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
2.5. sadaļa
Gāzes zem spiediena:
   Saspiestas gāzes;
   Sašķidrinātas gāzes;
   Atdzesētas sašķidrinātas gāzes;
Šķīdinātas gāzesSimbols: kodīgums


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
2.16. sadaļa
Izraisa metālu koroziju, 1. bīstamības kategorija
3.2. sadaļa
Kodīgs ādai, 1.A, 1.B, 1.C bīstamības kategorija
3.3. sadaļa
Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorijaSimbols: galvaskauss un sakrustoti kauli


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
3.1. sadaļa
Akūts toksiskums (ārējs, ādas, ieelpojot), 1., 2., 3. bīstamības kategorijaSimbols: izsaukuma zīme


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
3.1. sadaļa
Akūts toksiskums (ārējs, ādas, ieelpojot), 4. bīstamības kategorija
3.2. sadaļa
Ādas kairinājums, 2. bīstamības kategorija;
3.3. sadaļa
Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
3.4. sadaļa
Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija
3.8. sadaļa
Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija
Elpceļu kairinājums
Narkotisks efektsSimbols: bīstamība veselībai


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
3.4. sadaļa
Sensibilizācija ieelpojot, 1. bīstamības kategorija
3.5. sadaļa
Cilmes šūnu mutagenitāte, 1.A, 1.B, 2. bīstamības kategorija
3.6. sadaļa
Kancerogenitāte, 1.A, 1.B, 2. bīstamības kategorija
3.7. sadaļa
Toksisks reproduktīvai sistēmai, 1.A, 1.B, 2. bīstamības kategorija
3.8. sadaļa
Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 1., 2. bīstamības kategorija
3.9. sadaļa
Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība, 1., 2. bīstamības kategorija
3.10. sadaļa
Bīstams ieelpojot, 1. bīstamības kategorijaSimbols: vide


Piktogramma Bīstamības klase un bīstamības kategorija
4.1. sadaļa
Viela bīstama ūdens videi
   1. akūtas bīstamības kategorija;
   1., 2. hroniskas bīstamības kategorija