H/P Phrases in Danish

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-sætninger
H200Ustabilt eksplosiv.
H201Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
H202Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
H203Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
H204Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
H205Fare for masseeksplosion ved brand.
H220Yderst brandfarlig gas.
H221Brandfarlig gas.
H222Yderst brandfarlig aerosol.
H223Brandfarlig aerosol.
H224Yderst brandfarlig væske og damp.
H225Meget brandfarlig væske og damp.
H226Brandfarlig væske og damp.
H228Brandfarligt fast stof.
H240Eksplosionsfare ved opvarmning.
H241Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H242Brandfare ved opvarmning.
H250Selvantænder ved kontakt med luft.
H251Selvopvarmende, kan selvantænde.
H252Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
H260Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
H261Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
H270Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
H271Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H272Kan forstærke brand, brandnærende.
H280Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H281Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
H290Kan ætse metaller.
H300Livsfarlig ved indtagelse.
H301Giftig ved indtagelse.
H302Farlig ved indtagelse.
H304Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310Livsfarlig ved hudkontakt.
H311Giftig ved hudkontakt.
H312Farlig ved hudkontakt.
H314Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315Forårsager hudirritation.
H317Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318Forårsager alvorlig øjenskade.
H319Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330Livsfarlig ved indånding.
H331Giftig ved indånding.
H332Farlig ved indånding.
H334Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H340Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H341Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H350Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H351Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H360Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H361Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H362Kan skade børn, der ammes.
H370Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H371Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H372Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
H373Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400Meget giftig for vandlevende organismer.
H410Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende fareoplysninger.

Fysiske egenskaber
EUH 001Eksplosiv i tør tilstand.
EUH 006Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.
EUH 014Reagerer voldsomt med vand.
EUH 018Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH 019Kan danne eksplosive peroxider.
EUH 044Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Sundhedsmæssige egenskaber
EUH 029Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
EUH 031Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 032Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 066Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH 070Giftig ved kontakt med øjnene.
EUH 071Ætsende for luftvejene.

Miljøegenskaber
EUH 059Farlig for ozonlaget.

Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger
EUH 201
EUH 201A
Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Advarsel! Indeholder bly.
EUH 202Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
EUH 203Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 204Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 205Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 206Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
EUH 207Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
EUH 208Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 209
EUH 209A
Kan blive meget brandfarlig ved brug.
Kan blive brandfarlig ved brug
EUH 210Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH 401Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.P-sætninger
P101Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102Opbevares utilgængeligt for børn.
P103Læs etiketten før brug.
P201Indhent særlige anvisninger før brug.
P202Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P210Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P211Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P220Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/.../brændbare materialer.
P221Undgå at blande med brændbare materialer...
P222Undgå kontakt med luft.
P222Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.
P230Holdes befugtet med...
P231Håndteres under inaktiv gas.
P232Beskyttes mod fugt.
P233Hold beholderen tæt lukket.
P234Opbevares kun i den originale beholder.
P235Opbevares køligt.
P240Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/.../udstyr.
P242Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P244Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.
P250Må ikke udsættes for slibning/stød/.../gnidning.
P251Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P261Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P262Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P263Undgå kontakt under graviditet/amning.
P264Vask ... grundigt efter brug.
P270Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P272Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273Undgå udledning til miljøet.
P280Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P281Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P282Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
P283Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
P284Anvend åndedrætsværn.
P285Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
P231 + P232Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
P235 + P410Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
P301I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P302VED KONTAKT MED HUDEN:
P303VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
P304VED INDÅNDING:
P305VED KONTAKT MED ØJNENE:
P306VED KONTAKT MED TØJET:
P307VED eksponering:
P308VED eksponering eller mistanke om eksponering:
P309VED eksponering eller ubehag:
P310Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P311Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P312I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P313Søg lægehjælp.
P314Søg lægehjælp ved ubehag.
P315Søg omgående lægehjælp.
P320Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket).
P321Særlig behandling (se ... på denne etiket).
P322Særlige foranstaltninger (se ... på denne etiket).
P330Skyl munden.
P331Fremkald IKKE opkastning.
P332Ved hudirritation:
P333Ved hudirritation eller udslet:
P334Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P335Børst løse partikler bort fra huden.
P336Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
P337Ved vedvarende øjenirritation:
P338Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P341Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P342Ved luftvejssymptomer:
P350Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P351Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352Vask med rigeligt sæbe og vand.
P353Skyl/brus huden med vand.
P360Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P361Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
P362Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P363Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370Ved brand:
P371Ved større brand og store mængder:
P372Eksplosionsfare ved brand.
P373BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P374Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.
P375Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P376Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P377Brand fra udsivende gas:
Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P378Anvend ... til brandslukning.
P380Evakuer området.
P381Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
P390Absorber udslip for at undgå materielskade.
P391Udslip opsamles.
P301 + P310I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P312I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P330 + P331I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P334VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P302 + P350VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P302 + P352VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303 + P361 + P353VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304 + P340VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P304 + P341VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305 + P351 + P338VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P306 + P360VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P307 + P311VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308 + P313VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P309 + P311VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P332 + P313Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P333 + P313Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P335 + P334Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P337 + P313Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P342 + P311Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P370 + P376Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P370 + P378Ved brand: Anvend ... til brandslukning.
P370 + P380Ved brand: Evakuer området.
P370 + P380 + P375Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P371 + P380 + P375Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P401Opbevares ...
P402Opbevares et tørt sted.
P403Opbevares på et godt ventileret sted.
P404Opbevares i en lukket beholder.
P405Opbevares under lås.
P406Opbevares i ætsningsbestandig/... beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
P407Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
P410Beskyttes mod sollys.
P411Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F.
P412Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P413Bulkmængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F.
P420Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
P422Indholdet skal opbevares under ...
P402 + P404Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
P403 + P233Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P410 + P403Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
P410 + P412Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P411 + P235Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F. Opbevares køligt.
P501Indholdet/beholderen bortskaffes i ...