H/P Phrases in Latvian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H frāzes
H200Nestabili sprādzienbīstami materiāli.
H201Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība.
H202Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība.
H203Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes bīstamība.
H204Uguns vai izmetes bīstamība.
H205Ugunī var masveidā eksplodēt.
H220Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
H221Uzliesmojoša gāze.
H222Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H223Uzliesmojošs aerosols.
H224Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H225Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H228Uzliesmojoša cieta viela.
H240Sakaršana var izraisīt eksploziju.
H241Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.
H242Sakaršana var izraisīt degšanu.
H250Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu.
H251Pašsasilstošs; var aizdegties.
H252Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties.
H260Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties.
H261Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošu gāzi.
H270Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs.
H271Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.
H272Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H280Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.
H281Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus.
H290Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H300Norijot iestājas nāve.
H301Toksisks, ja norij.
H302Kaitīgs, ja norij.
H304Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H310Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.
H311Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H312Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315Kairina ādu.
H317Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330Ieelpojot, iestājas nāve.
H331Toksisks ieelpojot.
H332Kaitīgs ieelpojot.
H334Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
H335Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H336Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H340Var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H341Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H350Var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H351Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H360Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H361Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H362Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.
H370Rada orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H371Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H372Izraisa orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H373Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.
H400Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H413Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Papildu informācija par apdraudējumiem

Fizikālās īpašības
EUH 001Sprādzienbīstams sausā veidā.
EUH 006Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.
EUH 014Aktīvi reaģē ar ūdeni.
EUH 018Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.
EUH 019Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.
EUH 044Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

Veselību ietekmējošas īpašības
EUH 029Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.
EUH 031Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
EUH 032Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.
EUH 066Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
EUH 070Toksisks saskarē ar acīm.
EUH 071Kodīgs elpceļiem.

Vides īpašības
EUH 059Bīstams ozona slānim.

Marķējuma zīmju papildu elementi/informācija par noteiktām vielām un maisījumiem
EUH 201
EUH 201A
Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē.
Brīdinājums! Satur svinu.
EUH 202Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem.
EUH 203Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH 204Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH 205Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH 206Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).
EUH 207Brīdinājums! Satur kadmiju. Lietojot veidojas bīstami izgarojumi. Sk. ražotāja sniegto informāciju. Ievērot drošības instrukcijas.
EUH 208Satur . Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH 209
EUH 209A
Lietojot var viegli uzliesmot.
Kļūt uzliesmojošs.
EUH 210Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
EUH 401Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.P frāzes
P101Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102Sargāt no bērniem.
P103Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
P201Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P202Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
P210Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.
P211Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P220Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/.../uzliesmojošiem materiāliem.
P221Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām...
P222Nepieļaut kontaktu ar gaisu.
P222Nepieļaut kontaktu ar ūdeni īpaši stipras reakcijas un iespējamas eksplozijas dēļ.
P230Vienmēr samitrināt ar ...
P231Rīkoties tikai inertas gāzes apstākļos.
P232Aizsargāt no mitruma.
P233Tvertni stingri noslēgt.
P234Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
P235Turēt vēsumā.
P240Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt.
P241Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/.../iekārtas.
P242Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
P243Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
P244Turēt reducēšanās vārstus tīrus no taukiem un eļļas.
P250Nepakļaut drupināšanai/triecienam/.../berzei.
P251Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P260Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P261Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P262Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P263Izvairīties no saskares grūtniecības laikā/barojot bērnu ar krūti.
P264Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt.
P270Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
P271Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P272Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
P273Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P281Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.
P282Izmantot aizsargcimdus/sejas aizsargus/acu aizsargus ar aukstuma izolāciju.
P283Izmantot aizsargapģērbu pret uguni/liesmām.
P284Izmantot gāzmasku.
P285Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.
P231 + P232Izmantot tikai inertas gāzes apstākļos. Aizsargāt no mitruma.
P235 + P410Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas.
P301NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
P302SASKARĒ AR ĀDU:
P303SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):
P304IEELPOJOT:
P305IEKĻŪSTOT ACĪS:
P306SASKARĒ AR APĢĒRBU:
P307JA saskaras:
P308Ja saskaras vai saistīts ar:
P309JA saskaras vai ja jums ir slikta pašsajūta:
P310Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P311Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P312Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P313Lūdziet palīdzību mediķiem.
P314Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
P315Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.
P320Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).
P321Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).
P322Īpaši pasākumi (skat. ... uz šīs etiķetes).
P330Izskalot muti.
P331NEIZRAISĪT vemšanu.
P332Ja rodas ādas iekaisums:
P333Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:
P334Iegremdēt vēsā ūdenī/ietīt mitros apsējos.
P335Noberzt no ādas nepiestiprinātās daļiņas.
P336Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu ūdeni. Skarto zonu neberzt.
P337Ja acu iekaisums nepāriet:
P338Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
P340Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P341Ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P342Ja rodas elpošanas traucējumu simptomi:
P350Maigi izskalot ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
P351Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.
P352Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni.
P353Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
P360Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu un skarto ādu ar lielu daudzumu ūdens pirms apģērba novilkšanas.
P361Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.
P362Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P363Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P370Ugunsgrēka gadījumā:
P371Ugunsgrēka un lielu apjomu gadījumā:
P372Eksplozijas risks ugunsgrēka gadījumā:
P373NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām.
P374Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā parastos drošības nosacījumus un no saprātīga attāluma.
P375Dzēst ugunsgrēku no attāluma eksplozijas riska dēļ.
P376Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā.
P377Degšanas gāzes noplūde:
Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā.
P378Nodzēšanai izmantot...
P380Evakuēt zonu.
P381Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši.
P390Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.
P391Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P301 + P310NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P301 + P312NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P301 + P330 + P331NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P302 + P334SASKARĒ AR ĀDU: iegremdēt vēsā ūdenī/ietīt mitros apsējos.
P302 + P350SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P302 + P352SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P303 + P361 + P353SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
P304 + P340IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P304 + P341IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P305 + P351 + P338SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P306 + P360SASKARĒ AR APĢĒRBU: nekavējoties izskalot piesārņoto apģērbu un ādu ar lielu daudzumu ūdeni, pirms apģērba novilkšanas.
P307 + P311Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P308 + P313Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
P309 + P311Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P332 + P313Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
P333 + P313Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P335 + P334Noberziet brīvās daļiņas no ādas. Iegremdējiet vēsā ūdenī/ietiniet mitros apsējos.
P337 + P313Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P342 + P311Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P370 + P376Ugunsgrēka gadījumā: apturiet noplūdi, ja to darīt ir droši.
P370 + P378Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...
P370 + P380Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu.
P370 + P380 + P375Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.
P371 + P380 + P375Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.
P401Glabāt...
P402Glabāt sausā vietā.
P403Glabāt labi vēdināmā vietā.
P404Glabāt slēgtā tvertnē.
P405Glabāt slēgtā veidā.
P406Glabāt tvertnē, kas aizsargā pret koroziju/... tvertnes ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.
P407Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem/paletēm.
P410Aizsargāt no saules gaismas.
P411Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C/...°F.
P412Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.
P413Lielus apjomus, kas pārsniedz ... kg/... lbs, uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C/ ...°F.
P420Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem.
P422Saturu uzglabāt zem...
P402 + P404Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē.
P403 + P233Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P403 + P235Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P410 + P403Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt labi vēdināmās telpās.
P410 + P412Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.
P411 + P235Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C/...°F. Turēt vēsumā.
P501Atbrīvoties no satura/tvertnes...