H/P Phrases in Lithuanian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Pavojingumo frazės
H200Nestabilios sprogios medžiagos.
H201Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų.
H202Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų.
H203Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojų.
H204Gaisro arba išsvaidymo pavojus.
H205Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą.
H220Ypač degios dujos.
H221Degios dujos.
H222Ypač degus aerozolis.
H223Degus aerozolis.
H224Ypač degūs skystis ir garai.
H225Labai degūs skystis ir garai.
H226Degūs skystis ir garai.
H228Degi kietoji medžiaga.
H240Kaitinant gali sprogti.
H241Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.
H242Kaitinant gali sukelti gaisrą.
H250Veikiami oro savaime užsidega.
H251Savaime kaistančios, gali užsidegti.
H252Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti.
H260Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
H261Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas
H270Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius.
H271Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
H272Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H280Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H281Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus.
H290Gali ėsdinti metalus.
H300Mirtina prarijus
H301Toksiška prarijus.
H302Kenksminga prarijus.
H304Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H310Mirtina susilietus su oda.
H311Toksiška susilietus su oda.
H312Kenksminga susilietus su oda.
H314Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315Dirgina odą.
H317Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318Smarkiai pažeidžia akis.
H319Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330Mirtina įkvėpus.
H331Toksiška įkvėpus.
H332Kenksminga įkvėpus.
H334Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335Gali dirginti kvėpavimo takus.
H336Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H340Gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H341Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H350Gali sukelti vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H351Įtariama, kad sukelia vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H360Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H361Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H362Gali pakenkti žindomam vaikui.
H370Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H371Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H372Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H373Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.
H400Labai toksiška vandens organizmams.
H410Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H413Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Papildoma informacija apie pavojų

Fizinės savybės
EUH 001Sausos būsenos gali sprogti.
EUH 006Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje.
EUH 014Smarkiai reaguoja su vandeniu.
EUH 018Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.
EUH 019Gali sudaryti sprogius peroksidus.
EUH 044Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

Savybės, turinčios įtakos sveikatai
EUH 029Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.
EUH 031Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.
EUH 032Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.
EUH 066Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH 070Toksiška patekus į akis.
EUH 071Ėsdina kvėpavimo takus.

Savybės, turinčios įtakos aplinkai
EUH 059Pavojinga ozono sluoksniui.

Tam tikroms medžiagoms ir mišiniams skirti papildomi ženklinimo elementai ir (arba) informacija
EUH 201
EUH 201A
Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami.
Atsargiai! Sudėtyje yra švino.
EUH 202Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
EUH 203Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH 204Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH 205Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH 206Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).
EUH 207Atsargiai! Sudėtyje yra kadmio. Naudojant susidaro pavojingi garai. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. Vykdyti saugos instrukcijas.
EUH 208Sudėtyje yra . Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH 209
EUH 209A
Naudojama gali tapti labai degi.
Naudojama gali tapti degi.
EUH 210Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
EUH 401Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.Atsargumo frazės
P101Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P201Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P202Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
P210Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
P211Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P220Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/.../degių medžiagų.
P221Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis...
P222Saugoti nuo kontakto su oru.
P222Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.
P230Laikyti sudrėkintą (kuo)
P231Tvarkyti inertinėse dujose.
P232Saugoti nuo drėgmės.
P233Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P234Laikyti tik originalioje talpykloje.
P235Laikyti vėsioje vietoje.
P240Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../įrangą.
P242Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P243Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
P244Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų nepatektų riebalų ir tepalų.
P250Nešlifuoti/netrankyti/.../netrinti.
P251Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P261Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P262Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
P263Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.
P264Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
P270Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P271Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P272Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P281Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
P282Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones.
P283Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius.
P284Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P285Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P231 + P232Tvarkyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės.
P235 + P410Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.
P301PRARIJUS:
P302PATEKUS ANT ODOS:
P303PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):
P304ĮKVĖPUS:
P305PATEKUS Į AKIS:
P306PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:
P307Esant sąlyčiui:
P308Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:
P309Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus:
P310Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P311Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P312Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P313Kreiptis į gydytoją.
P314Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
P315Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
P320Būtinas skubus specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).
P321Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).
P322Specialios priemonės (žr. ... šioje etiketėje).
P330Išskalauti burną.
P331NESKATINTI vėmimo.
P332Jeigu sudirginama oda:
P333Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.
P334Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.
P335Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.
P336Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.
P337Jei akių dirginimas nepraeina:
P338Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P340Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P341Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P342Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:
P350Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P351Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
P352Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P353Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P360Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P361Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius.
P362Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P363Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P370Gaisro atveju:
P371Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju:
P372Sprogimo pavojus gaisro atveju.
P373NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.
P374Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu.
P375Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.
P376Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.
P377Dujų nuotėkio sukeltas gaisras:
Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.
P378Gesinimui naudoti ...
P380Evakuoti zoną.
P381Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.
P390Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
P391Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P301 + P310PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P301 + P312PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P301 + P330 + P331PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P302 + P334PATEKUS ANT ODOS: Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.
P302 + P350PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P302 + P352PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P303 + P361 + P353PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P304 + P340ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P304 + P341ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305 + P351 + P338PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P306 + P360PATEKUS ANT DRABUŽIŲ: Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P307 + P311Esant sąlyčiui: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P308 + P313Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
P309 + P311Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P332 + P313Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P333 + P313Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P335 + P334Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.
P337 + P313Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P342 + P311Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P370 + P376Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.
P370 + P378Gaisro atveju: gesinimui naudoti ...
P370 + P380Gaisro atveju: evakuoti zoną.
P370 + P380 + P375Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.
P371 + P380 + P375Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.
P401Laikyti...
P402Laikyti sausoje vietoje.
P403Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
P404Laikyti uždaroje talpykloje.
P405Laikyti užrakintą.
P406Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/..., turinčioje atsparią vidinę dangą.
P407Palikti oro tarpą tarp eilių/palečių.
P410Saugoti nuo saulės šviesos.
P411Laikyti ne aukštesnėje kaip ... °C/...°F temperatūroje.
P412Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje.
P413Didesnius kaip ... kg/... lbs medžiagos kiekius laikyti ne aukštesnėje kaip ... °C/...°F temperatūroje.
P420Laikyti atokiau nuo kitų medžiagų.
P422Turinį laikyti ...
P402 + P404Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.
P403 + P233Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P403 + P235Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P410 + P403Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
P410 + P412Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P411 + P235Laikyti ne aukštesnėje kaip ... °C/...°F temperatūroje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į ...