H/P Phrases in Slovenian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Stavki H
H200Nestabilni eksplozivi.
H201Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.
H202Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.
H203Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.
H204Nevarnost za nastanek požara ali drobcev
H205Pri požaru lahko eksplodira v masi.
H220Zelo lahko vnetljiv plin.
H221Vnetljiv plin.
H222Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H223Vnetljiv aerosol.
H224Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H225Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226Vnetljiva tekočina in hlapi.
H228Vnetljiva trdna snov.
H240Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H241Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.
H242Segrevanje lahko povzroči požar.
H250Samodejno se vžge na zraku.
H251Samosegrevanje: lahko povzroči požar.
H252Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.
H260V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.
H261V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.
H270Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.
H271Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
H272Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H280Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H281Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.
H290Lahko je jedko za kovine.
H300Smrtno pri zaužitju.
H301Strupeno pri zaužitju.
H302Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H310Smrtno v stiku s kožo.
H311Strupeno v stiku s kožo.
H312Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315Povzroča draženje kože.
H317Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318Povzroča hude poškodbe oči.
H319Povzroča hudo draženje oči.
H330Smrtno pri vdihavanju.
H331Strupeno pri vdihavanju.
H332Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H334Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340Lahko povzroči genetske okvare <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H341Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H350Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H351Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H360Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H361Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H362Lahko škoduje dojenim otrokom.
H370Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H371Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H372Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H373Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
H400Zelo strupeno za vodne organizme.
H410Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H413Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Dodatne informacije o nevarnosti

Fizikalne lastnosti
EUH 001Eksplozivno v suhem stanju.
EUH 006Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.
EUH 014Burno reagira z vodo.
EUH 018Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
EUH 019Lahko tvori eksplozivne perokside.
EUH 044Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

Lastnosti, ki vplivajo na zdravje
EUH 029V stiku z vodo se sprošča strupen plin.
EUH 031V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH 032V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
EUH 066Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH 070Strupeno ob stiku z očmi.
EUH 071Jedko za dihalne poti.

Lastnosti v zvezi z okoljem
EUH 059Nevarno za ozonski plašč.

Dodatni elementi oznake/informacije o nekaterih snoveh ali zmeseh
EUH 201
EUH 201A
Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.
Pozor! Vsebuje svinec.
EUH 202Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.
EUH 203Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 204Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 205Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 206Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
EUH 207Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.
EUH 208Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 209
EUH 209A
Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo.
Med uporabo utegne postati vnetljivo.
EUH 210Varnosti list na voljo na zahtevo.
EUH 401Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.Stavki P
P101Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102Hraniti zunaj dosega otrok.
P103Pred uporabo preberite etiketo.
P201Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P210Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P211Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P220Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov.
P221Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi ...
P222Preprečiti stik z zrakom.
P222Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.
P230Hraniti prepojeno z ...
P231Hraniti v ustreznem inertnem plinu.
P232Zaščititi pred vlago.
P233Hraniti v tesno zaprti posodi.
P234Hraniti samo v originalni posodi.
P235Hraniti na hladnem.
P240Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.
P241Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/.../, odporno proti eksplozijam.
P242Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
P243Preprečiti statično naelektrenje.
P244Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.
P250Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/.../trenju.
P251Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P261Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P262Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P263Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.
P264Po uporabi temeljito umiti ...
P270Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P271Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P272Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P273Preprečiti sproščanje v okolje.
P280Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P281Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
P282Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.
P283Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.
P284Nositi opremo za zaščito dihal.
P285Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
P231 + P232Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.
P235 + P410Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.
P301PRI ZAUŽITJU:
P302PRI STIKU S KOŽO:
P303PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):
P304PRI VDIHAVANJU:
P305PRI STIKU Z OČMI:
P306PRI STIKU Z OBLAČILI:
P307PRI izpostavljenosti:
P308PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
P309PRI izpostavljenosti ali slabem počutju:
P310Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P311Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P312Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P313Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P314Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P315Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P320Posebno zdravljenje je nujno (glejte ... na tej etiketi).
P321Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
P322Posebni ukrepi (glejte ... na tej etiketi).
P330Izprati usta.
P331NE izzvati bruhanja.
P332Če nastopi draženje kože:
P333Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
P334Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P335S krtačo odstraniti razsute delce s kože.
P336Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.
P337Če draženje oči ne preneha:
P338Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P340Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P341Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P342Pri respiratornih simptomih:
P350Nežno umiti z veliko mila in vode.
P351Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P352Umiti z veliko mila in vode.
P353Kožo izprati z vodo/prho.
P360Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.
P361Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.
P362Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P363Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
P370Ob požaru:
P371Ob velikem požaru in velikih količinah:
P372Nevarnost eksplozije ob požaru.
P373NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.
P374Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.
P375Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.
P376Zaustaviti puščanje, če je varno.
P377Požar zaradi uhajanja plina:
Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P378Za gašenje uporabiti ...
P380Izprazniti območje.
P381Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P390Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.
P391Prestreči razlito tekočino.
P301 + P310PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301 + P312PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301 + P330 + P331PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P302 + P334PRI STIKU S KOŽO: potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P302 + P350PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.
P302 + P352PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P303 + P361 + P353PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P304 + P340PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P304 + P341PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P306 + P360PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.
P307 + P311PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P308 + P313PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P309 + P311PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P332 + P313Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P333 + P313Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P335 + P334S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P337 + P313Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P342 + P311Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P370 + P376Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.
P370 + P378Ob požaru: za gašenje uporabiti ...
P370 + P380Ob požaru: izprazniti območje.
P370 + P380 + P375Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.
P371 + P380 + P375Ob velikem požaru in velikih količinah: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.
P401Hraniti ...
P402Hraniti na suhem.
P403Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P404Hraniti v zaprti posodi.
P405Hraniti zaklenjeno.
P406Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/..., z odporno notranjo oblogo.
P407Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.
P410Zaščititi pred sončno svetlobo.
P411Hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F.
P412Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P413Razsute količine, večje od ... kg/... lbs, hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F.
P420Hraniti ločeno od drugih materialov.
P422Vsebino hraniti v ...
P402 + P404Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.
P403 + P233Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P403 + P235Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P410 + P403Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P410 + P412Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P411 + P235Hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F. Hraniti na hladnem.
P501Odstraniti vsebino/posodo ...