R/S Phrases in Dutch

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-zinnen
R1In droge toestand ontplofbaar.
R2Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R3Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R4Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
R5Ontploffingsgevaar door verwarming.
R6Ontplofbaar met en zonder lucht.
R7Kan brand veroorzaken.
R8Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R9Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
R10Ontvlambaar.
R11Licht ontvlambaar.
R12Zeer licht ontvlambaar.
R13(Verouderde)
R14Reageert heftig met water.
R15Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.
R16Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.
R17Spontaan ontvlambaar in lucht.
R18Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
R19Kan ontplofbare peroxiden vormen.
R20Schadelijk bij inademing.
R21Schadelijk bij aanraking met de huid.
R22Schadelijk bij opname door de mond.
R23Vergiftig bij inademing.
R24Vergiftig bij aanraking met de huid.
R25Vergiftig bij opname door de mond.
R26Zeer vergiftig bij inademing.
R27Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
R28Zeer vergiftig bij opname door de mond.
R29Vormt vergiftig gas in contact met water.
R30Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
R31Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R32Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.
R33Gevaar voor cumulatieve effecten.
R34Veroorzaakt brandwonden.
R35Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36Irriterend voor de ogen.
R37Irriterend voor de ademhalingswegen.
R38Irriterend voor de huid.
R39Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R40Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R41Gevaar voor ernstig oogletsel.
R42Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R43Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R44Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R45Kan kanker veroorzaken.
R46Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R47(Verouderde)
R48Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
R49Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R50Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R51Vergiftig voor in het water levende organismen.
R52Schadelijk voor in het water levende organismen.
R53Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R54Vergiftig voor planten.
R55Vergiftig voor dieren.
R56Vergiftig voor bodemorganismen.
R57Vergiftig voor bijen.
R58Kan in het milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken.
R59Gevaarlijk voor de ozonlaag.
R60Kan de vruchtbaarheid schaden.
R61Kan het ongeboren kind schaden.
R62Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R63Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R64Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
R65Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R68Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

Gecombineerde R-zinnen
R14/15Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.
R15/29Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.
R20/21Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R20/21/22Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R20/22Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R21/22Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23/24Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R23/24/25Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R23/25Vergiftig bij inademing en opname door de mond.
R24/25Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R26/27Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R26/27/28Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R26/28Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.
R27/28Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R36/37Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R36/37/38Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R36/38Irriterend voor de ogen en de huid.
R37/38Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R39/23Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
R39/23/24Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
R39/23/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R39/23/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.
R39/24Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
R39/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R39/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
R39/26Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
R39/26/27Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
R39/26/27/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R39/26/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.
R39/27Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
R39/27/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R39/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
R42/43Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
R48/20Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R48/20/21Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
R48/20/21/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R48/20/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R48/21Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.
R48/21/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R48/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
R48/23Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R48/23/24Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
R48/23/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R48/23/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R48/24Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.
R48/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R48/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
R50/53Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R68/20Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/21Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/21/22Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/22Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/21Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/21/22Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/22Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.S-zinnen
S1Achter slot bewaren.
S2Buiten bereik van kinderen bewaren.
S3Op een koele plaats bewaren.
S4Verwijderd van woonruimten opbergen.
S5Onder ... houden (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).
S6Onder ... houden (inert gas aan te geven door fabrikant).
S7In goed gesloten verpakking bewaren.
S8Verpakking droog houden.
S9Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S10(Verouderde)
S11(Verouderde)
S12De verpakking niet hermetisch sluiten.
S13Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S14Verwijderd houden van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te wordenaan te geven door de fabrikant).
S15Verwijderd houden van warmte.
S16Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S17Verwijderd houden van brandbare stoffen.
S18Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S21Niet roken tijdens gebruik.
S22Stof niet inademen.
S23Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
S24Aanraking met de huid vermijden.
S25Aanraking met de ogen vermijden.
S26Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S27Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
S28Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant).
S29Afval niet in de gootsteen werpen.
S30Nooit water op deze stof gieten.
S31(Verouderde)
S33Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S34(Verouderde)
S35Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S36Draag geschikte beschermende kleding.
S37Draag geschikte handschoenen.
S38Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S39Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
S40Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
S41In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
S42Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).
S43In geval van brand ... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").
S44(Verouderde)
S45Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S46In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S47Bewaren bij een temperatuur beneden ...°C (aan te geven door de fabrikant).
S48Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant).
S49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
S50Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).
S51Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S52Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten.
S53Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
S54(Verouderde)
S55(Verouderde)
S56Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S57Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S58(Verouderde)
S59Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
S60Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S62Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S63Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.
S64Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Gecombineerde S-zinnen
S1/2Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S3/7Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
S3/7/9(Verouderde)
S3/9(Verouderde)
S3/9/14Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).
S3/9/14/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ... (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).
S3/9/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
S3/14Bewaren op een koele plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).
S7/8Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
S7/9Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S7/47Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... °C. (aan te geven door de fabrikant).
S20/21Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S24/25Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S27/28Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant).
S29/35Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
S29/56Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S36/37Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S36/37/39Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S36/39Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S37/39Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S47/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ...°C (aan te geven door de fabrikant).