R/S Phrases in Latvian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R frāzes
R1Sprādzienbīstams sausā veidā.
R2Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.
R3Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.
R4Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.
R5Karsēšana var izraisīt eksploziju.
R6Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.
R7Var izraisīt ugunsgrēku.
R8Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.
R9Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.
R10Uzliesmojošs.
R11Viegli uzliesmojošs.
R12Īpaši viegli uzliesmojošs.
R13(Novecojusi)
R14Aktīvi reagē ar ūdeni.
R15Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.
R16Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.
R17Spontāni uzliesmo gaisā.
R18Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.
R19Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.
R20Kaitīgs ieelpojot.
R21Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.
R22Kaitīgs norijot.
R23Toksisks ieelpojot.
R24Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.
R25Toksisks norijot.
R26Ļoti toksisks ieelpojot.
R27Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.
R28Ļoti toksisks norijot.
R29Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.
R30Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.
R31Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
R32Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.
R33Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.
R34Rada apdegumus.
R35Rada smagus apdegumus.
R36Kairina acis.
R37Kairina elpošanas sistēmu.
R38Kairina ādu.
R39Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.
R40Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.
R41Nopietnu bojājumu draudi acīm.
R42Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
R43Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
R44Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.
R45Kancerogēna viela.
R46Var radīt pārmantojamus genētiskus defektus.
R47(Novecojusi)
R48Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.
R49Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.
R50Ļoti toksisks ūdens organismiem.
R51Toksisks ūdens organismiem.
R52Kaitīgs ūdens organismiem.
R53Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
R54Toksisks augiem.
R55Toksisks dzīvniekiem.
R56Toksisks augsnes organismiem.
R57Toksisks bitēm.
R58Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.
R59Bīstams ozona slānim.
R60Var kaitēt reproduktīvajām spējām.
R61Var kaitēt augļa attīstībai.
R62Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.
R63Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.
R64Var kaitēt zīdāmam bērnam.
R65Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.
R66Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
R67Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.
R68Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

R frāžu kombinācijas
R14/15Aktīvi reagē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.
R15/29Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.
R20/21Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R20/21/22Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R20/22Kaitīgs ieelpojot un norijot.
R21/22Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R23/24Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R23/24/25Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R23/25Toksisks ieelpojot un norijot.
R24/25Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R26/27Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R26/27/28Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R26/28Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.
R27/28Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R36/37Kairina acis un elpošanas sistēmu.
R36/37/38Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.
R36/38Kairina acis un ādu.
R37/38Kairina elpošanas sistēmu un ādu.
R39/23Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.
R39/23/24Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R39/23/24/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R39/23/25Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.
R39/24Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.
R39/24/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R39/25Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.
R39/26Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.
R39/26/27Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R39/26/27/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.
R39/26/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.
R39/27Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.
R39/27/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R39/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.
R42/43Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
R48/20Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.
R48/20/21Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.
R48/20/21/22Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.
R48/20/22Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.
R48/21Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.
R48/21/22Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.
R48/22Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.
R48/23Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.
R48/23/24Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R48/23/24/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R48/23/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.
R48/24Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.
R48/24/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.
R48/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.
R50/53Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermin¸ a nevēlamu ietekmi ūdens vidē.
R51/53Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
R52/53Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R68/20Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.
R68/20/21Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.
R68/20/21/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R68/20/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.
R68/21Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.
R68/21/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R68/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.S frāzes
S1Turēt noslēgtu.
S2Sargāt no bērniem.
S3Uzglabāt vēsā vietā.
S4Neuzglabāt dzīvojamās telpās.
S5Uzglabāt ... (ražotājs norāda škidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).
S6Uzglabāt ... (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).
S7Uzglabāt cieši noslēgtu.
S8Uzglabāt sausu.
S9Uzglabāt labi vēdināmā vietā.
S10(Novecojusi)
S11(Novecojusi)
S12Neuzglabāt slēgtā veidā.
S13Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
S14Neuzglabāt kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).
S15Sargāt no sasilšanas.
S16Sargāt no uguns – nesmēk¸ ēt
S17Sargāt no degoša materiāla.
S18Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.
S20Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.
S21Nesmēkēt¸ darbojoties ar vielu.
S22Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
S23Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).
S24Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.
S25Nepieļaut nokļūšanu acīs.
S26Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
S27Nekavējoties novilkt notraipīto apgērbu.
S28Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs).
S29Aizliegts izliet kanalizācijā.
S30Stingri aizliegts pievienot ūdeni.
S31(Novecojusi)
S33Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.
S34(Novecojusi)
S35Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.
S36Izmantot piemērotu aizsargapgērbu.
S37Strādāt aizsargcimdos.
S38Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.
S39Valkāt acu vai sejas aizsargu.
S40Tīrot grīdu un piesārnotos objektus, izmantot ... (norāda ražotājs).
S41Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.
S42Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs).
S43Ugunsgrēka gadījumā izmantot ... (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi “Aizliegts izmantot ūdeni”).
S44(Novecojusi)
S45Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt markējumu).
S46Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā mark¸ ējumu
S47Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt ... °C (norāda ražotājs).
S48Uzglabāt samitrinātu ar ... (piemērotu vielu norāda ražotājs).
S49Uzglabāt tikai originālajā iepakojumā.
S50Nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs).
S51Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
S52Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.
S53Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.
S54(Novecojusi)
S55(Novecojusi)
S56Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.
S57Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārn¸ ošanas.
S58(Novecojusi)
S59Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklē- šanu vai reg‘ enerāciju.
S60Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.
S61Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.
S62Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā mark¸ ējumu.
S63Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.
S64Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samanas).

S frāžu kombinācijas
S1/2Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.
S3/7Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.
S3/7/9(Novecojusi)
S3/9(Novecojusi)
S3/9/14Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).
S3/9/14/49Uzglabāt tikai originālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).
S3/9/49Uzglabāt tikai originālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.
S3/14Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).
S7/8Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.
S7/9Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.
S7/47Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C (norāda ražotājs).
S20/21Nedzert, neēst un nesmēkēt¸ darbojoties ar vielu.
S24/25Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
S27/28Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apgērbu un skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs).
S29/35Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.
S29/56Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.
S36/37Izmantot piemērotu aizsargapgērbu un aizsargcimdus.
S36/37/39Izmantot piemērotu aizsargapgērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
S36/39Izmantot piemērotu aizsargapgērbu un acu vai sejas aizsargu.
S37/39Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
S47/49Uzglabāt tikai orig‘ inālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C (norāda ražotājs).