R/S Phrases in Polish

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Zwroty R
R1Produkt wybuchowy w stanie suchym.
R2Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R3Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R4Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.
R5Ogrzanie grozi wybuchem.
R6Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.
R7Może spowodować pożar.
R8Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
R9Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.
R10Produkt łatwopalny.
R11Produkt wysoce łatwopalny.
R12Produkt skrajnie łatwopalny.
R13(Nieaktualne)
R14Reaguje gwałtownie z wodą.
R15W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.
R16Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniają- cymi.
R17Samorzutnie zapala się w powietrzu.
R18Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
R19Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
R20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R22Działa szkodliwie po połknięciu.
R23Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
R24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
R25Działa toksycznie po połknięciu.
R26Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R27Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.
R28Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
R29W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
R30Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.
R31W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R32W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
R33Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
R34Powoduje oparzenia.
R35Powoduje poważne oparzenia.
R36Działa drażniąco na oczy.
R37Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R38Działa drażniąco na skórę.
R39Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R40Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R42Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
R43Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R44Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
R45Może powodować raka.
R46Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
R47(Nieaktualne)
R48Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R49Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.
R50Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R51Działa toksycznie na organizmy wodne.
R52Działa szkodliwie na organizmy wodne.
R53Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R54Działa toksycznie na rośliny.
R55Działa toksycznie na zwierzęta.
R56Działa toksycznie na organizmy glebowe.
R57Działa toksycznie na pszczoły.
R58Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.
R59Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
R60Może upośledzać płodność.
R61Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R63Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
R64Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
R65Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
R68Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R zwroty łšczone
R14/15Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.
R15/29W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.
R20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R26/27Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R26/27/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R26/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R27/28Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R36/37Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R36/37/38Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R36/38Działa drażniąco na oczy i skórę.
R37/38Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R39/23Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/25Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/27Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/27/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/27Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/27/28Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/28Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R42/43Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
R48/20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/22Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/25Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R50/53Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R51/53Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R52/53Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R68/20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/22Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Zwroty S
S1Przechowywać pod zamknięciem.
S2Chronić przed dziećmi.
S3Przechowywać w chłodnym miejscu.
S4Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
S5Przechowywać w ... (cieczy wskazanej przez producenta).
S6Przechowywać w atmosferze ... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).
S7Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
S8Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
S9Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S10(Nieaktualne)
S11(Nieaktualne)
S12Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.
S13Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S14Nie przechowywać razem z ... (materiałami określonymi przez producenta).
S15Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
S16Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
S17Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
S18Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
S20Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
S21Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S22Nie wdychać pyłu.
S23Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
S24Unikać zanieczyszczenia skóry.
S25Unikać zanieczyszczenia oczu.
S26Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S27Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
S28Zanieczyszczonąskórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (cieczy okręslonej przez producenta).
S29Nie wprowadzać do kanalizacji.
S30Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
S31(Nieaktualne)
S33Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
S34(Nieaktualne)
S35Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
S36Nosić odpowiednią odzież ochronną.
S37Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S38W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
S39Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S40Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem ... (środkiem wskazanym przez producenta).
S41Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
S42Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).
S43W przypadku pożaru używać . . . (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać ... Nigdy nie używać wody).
S44(Nieaktualne)
S45W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jez˙eli to możliwe, pokaż etykiete˛.
S46W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
S47Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).
S48Przechowywać produkt zwilżony ... (właściwy materiał określi producent).
S49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
S50Nie mieszać z ... (określi producent).
S51Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S52Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
S53Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S54(Nieaktualne)
S55(Nieaktualne)
S56Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S57Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
S58(Nieaktualne)
S59Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
S60Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
S62W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
S63W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
S64W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

S zwroty łšczone
S1/2Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S3/7Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
S3/7/9(Nieaktualne)
S3/9(Nieaktualne)
S3/9/14Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta).
S3/9/14/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S3/9/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
S3/14Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S7/8Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
S7/9Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S7/47Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej... °C (określi producent).
S20/21Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S24/25Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S27/28W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością ... (rodzaj cieczy określi producent).
S29/35Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
S29/56Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S36/37Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S36/37/39Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S36/39Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
S37/39Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.
S47/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).