R/S Phrases in Romanian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Fraze R
R1Exploziv în stare uscată.
R2Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R3Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R4Formează compuşi metalici explozivi foarte sensibili.
R5Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.
R6Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.
R7Poate provoca un incendiu.
R8Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.
R9Exploziv în amestec cu materiale combustibile.
R10Inflamabil.
R11Foarte inflamabil.
R12Extrem de inflamabil.
R13(Învechite)
R14Reacţionează violent la contactul cu apa.
R15La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.
R16Exploziv în amestec cu substanţe oxidante.
R17Inflamabil spontan în aer.
R18La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.
R19Poate forma peroxizi explozivi.
R20Nociv prin inhalare.
R21Nociv în contact cu pielea.
R22Nociv în caz de înghiţire.
R23Toxic prin inhalare.
R24Toxic în contact cu pielea.
R25Toxic în caz de înghiţire.
R26Foarte toxic prin inhalare.
R27Foarte toxic în contact cu pielea.
R28Foarte toxic în caz de înghiţire.
R29La contactul cu apa se degajă gaze toxice.
R30Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
R31La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.
R32La contactul cu acizii se degajă gaze foarte toxice.
R33Pericol de efecte cumulative.
R34Provoacă arsuri.
R35Provoacă arsuri grave.
R36Iritant pentru ochi.
R37Iritant pentru sistemul respirator.
R38Iritant pentru piele.
R39Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
R40Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R41Risc de leziuni oculare grave.
R42Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.
R43Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
R44Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu închis.
R45Poate cauza cancer.
R46Poate provoca modificări genetice ereditare.
R47(Învechite)
R48Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită.
R49Poate cauza cancer prin inhalare.
R50Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R51Toxic pentru organismele acvatice.
R52Nociv pentru organismele acvatice.
R53Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R54Toxic pentru floră.
R55Toxic pentru faună.
R56Toxic pentru organismele din sol.
R57Toxic pentru albine.
R58Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
R59Periculos pentru stratul de ozon.
R60Poate afecta fertilitatea.
R61Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
R62Risc posibil de afectare a fertilităţii.
R63Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.
R64Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern.
R65Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.
R66Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
R68Risc posibil de efecte ireversibile.

Combinaţii de fraze R
R14/15Reacţionează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile.
R15/29În contact cu apa se degajă gaze toxice şi extrem de inflamabile.
R20/21Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
R20/21/22Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R20/22Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.
R21/22Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R23/24Toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.
R23/24/25Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R23/25Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
R24/25Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R26/27Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.
R26/27/28Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R26/28Foarte toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
R27/28Foarte toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R36/37Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R36/37/38Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.
R36/38Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R37/38Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.
R39/23Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/23/24Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact cu pielea.
R39/23/24/25Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R39/23/25Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.
R39/24Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/24/25Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R39/25Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.
R39/26Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/26/27Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi în contact cu pielea.
R39/26/27/28Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R39/26/28Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.
R39/27Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/27/28Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R39/28Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghiţire.
R42/43Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.
R48/20Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.
R48/20/21Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.
R48/20/21/22Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/20/22Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.
R48/21Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/21/22Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/22Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R48/23Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.
R48/23/24Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea.
R48/23/24/25Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/23/25Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.
R48/24Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/24/25Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R48/25Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.
R50/53Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R51/53Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R52/53Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R68/20Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.
R68/20/21Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi în contact cu pielea.
R68/20/21/22Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R68/20/22Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare şi prin înghiţire.
R68/21Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.
R68/21/22Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R68/22Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghiţire.Fraze S
S1A se păstra sub cheie.
S2A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3A se păstra într-un loc răcoros.
S4A se păstra departe de zonele locuite.
S5A se păstra sub... (lichidul adecvat va fi indicat de fabricant).
S6A se păstra sub... (gazul inert va fi indicat de fabricant).
S7A se păstra ambalajul închis ermetic.
S8A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate.
S9A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.
S10(Învechite)
S11(Învechite)
S12A nu se închide ermetic ambalajul.
S13A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
S14A se păstra departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S15A se păstra departe de căldură.
S16A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
S17A se păstra departe de materiale combustibile.
S18A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă.
S20A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
S21A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
S22Fumatul interzis în timpul utilizării.
S23A nu se inspira praful.
S24A se evita contactul cu pielea.
S25A se evita contactul cu ochii.
S26În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
S27Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
S28După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult ... (produsul corespunzător va fi indicat de fabricant).
S29După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult ... (produsul corespunzător va fi indicat de fabricant).
S30A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
S31(Învechite)
S33A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
S34(Învechite)
S35A nu se arunca acest produs şi ambalajul său decât după ce sau luat toate precauţiile.
S36A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
S37A se purta mănuşi corespunzătoare.
S38În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.
S39A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
S40Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiţi ... (va fi indicat de către fabricant).
S41A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie.
S42În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)).
S43În caz de incendiu se va utiliza… (Mijloacele de stingere a incendiului vor fi indicate de fabricant. Dacă apa măreşte riscurile, se va adăuga “Niciodată nu folosiţi apă”).
S44(Învechite)
S45În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).
S46În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.
S47A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte... °C (temperatura va fi specificată de fabricant).
S48A se păstra umezit cu ... (materialul adecvat va fi indicat de fabricant).
S49A se păstra numai în ambalajul original.
S50A nu se amesteca cu ... (va fi indicat de fabricant).
S51A se utiliza numai în locuri bine ventilate.
S52A nu se utiliza pe suprafeţe mari în încăperi locuite.
S53A se evita expunerea - a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
S54(Învechite)
S55(Învechite)
S56A se depozita produsul şi ambalajul său la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
S57A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.
S58(Învechite)
S59Adresaţi-vă fabricantului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/reciclarea.
S60Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.
S61A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.
S62În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.
S63În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate şi se lasă în stare de repaus.
S64În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).

Combinaţii de fraze S
S1/2Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
S3/7Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros.
S3/7/9(Învechite)
S3/9(Învechite)
S3/9/14Păstraţi într-un loc răcoros, bine ventilat departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S3/9/14/49Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S3/9/49Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
S3/14Păstraţi într-un loc răcoros, departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S7/8Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate).
S7/9Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.
S7/47Păstraţi ambalajul închis ermetic şi la o temperatură care să nu depăşească ... °C (temperatura va fi indicata de fabricant).
S20/21Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.
S24/25Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
S27/28După contactul cu pielea, scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi imediat cu mult ... (va fi indicat de fabricant).
S29/35Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauţie posibile.
S29/56Nu goliţi la canalizare, depozitaţi acest produs şi ambalajul său la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
S36/37Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
S36/37/39Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
S36/39Purtaţi echipament de protecţie corespunzător şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
S37/39Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
S47/49Păstraţi numai în ambalajul original la o temperatură ce nu depăşeşte ... °C (temperatura va fi indicată de fabricant).