R/S Phrases in Swedish

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-fraser
R1Explosivt i torrt tillstånd.
R2Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R3Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R4Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.
R5Explosivt vid uppvärmning.
R6Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.
R7Kan orsaka brand.
R8Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
R9Explosivt vid blandning med brännbart material.
R10Brandfarligt.
R11Mycket brandfarligt.
R12Extremt brandfarligt.
R13(Föråldrad)
R14Reagerar häftigt med vatten.
R15Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
R16Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.
R17Självantänder i luft.
R18Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
R19Kan bilda explosiva peroxider.
R20Farligt vid inandning.
R21Farligt vid hudkontakt.
R22Farligt vid förtäring.
R23Giftigt vid inandning.
R24Giftigt vid hudkontakt.
R25Giftigt vid förtäring.
R26Mycket giftigt vid inandning.
R27Mycket giftigt vid hudkontakt.
R28Mycket giftigt vid förtäring.
R29Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
R30Kan bli mycket brandfarlig vid användning.
R31Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R32Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
R33Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
R34Frätande.
R35Starkt frätande.
R36Irriterar ögonen.
R37Irriterar andningsorganen.
R38Irriterar huden.
R39Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.
R40Misstänks kunna ge cancer.
R41Risk för allvarliga ögonskador.
R42Kan ge allergi vid inandning.
R43Kan ge allergi vid hudkontakt.
R44Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
R45Kan ge kancer.
R46Kan ge ärftliga genetiska skador.
R47(Föråldrad)
R48Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.
R49Kan ge cancer vid inandning.
R50Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R51Giftigt för vattenlevande organismer.
R52Skadligt för vattenlevande organismer.
R53Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R54Giftigt för växter.
R55Giftigt för djur.
R56Giftigt för marklevande organismer.
R57Giftigt för bin.
R58Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
R59Farligt för ozonskiktet.
R60Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
R61Kan ge fosterskador.
R62Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
R63Möjlig risk för fosterskador.
R64Kan skada spädbarn under amnigsperioden.
R65Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R68Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Sammansatta riskfraser
R14/15Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.
R15/29Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
R20/21Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R20/21/22Farligt vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.
R20/22Farligt vid inandning och vid förtäring.
R21/22Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R23/24Giftigt vid inandning och hudkontakt.
R23/24/25Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R23/25Giftigt vid inandning och förtäring.
R24/25Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R26/27Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.
R26/27/28Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R26/28Mycket giftigt vid inandning och förtäring.
R27/28Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R36/37Irriterar ögonen och andningsorganen.
R36/37/38Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R36/38Irriterar ögonen och huden.
R37/38Irriterar andningsorganen och huden.
R39/23Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
R39/23/24Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R39/23/24/25Giftigt, risk för mycket allvarliga bestående skador vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.
R39/23/25Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R39/24Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R39/24/25Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R39/25Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
R39/26Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
R39/26/27Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående häloskador vid inandning och hudkontakt.
R39/26/27/28Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R39/26/28Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R39/27Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R39/27/28Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R39/28Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
R42/43Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R48/20Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R48/20/21Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
R48/20/21/22Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
R48/20/22Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
R48/21Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
R48/21/22Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
R48/22Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
R48/23Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R48/23/24Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
R48/23/24/25Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
R48/23/25Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
R48/24Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
R48/24/25Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
R48/25Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
R50/53Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R52/53Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R68/20Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.
R68/20/21Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R68/20/21/22Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R68/20/22Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R68/21Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hufkontakt.
R68/21/22Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R68/22Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.S-fraser
S1Förvaras i låst utrymme.
S2Förvaras oåtkomligt för barn.
S3Förvaras svalt.
S4Förvaras avskilt från bodstadsutrymmen.
S5Förvara innehållet i ... (lämplig vätska anges av tillverkaren).
S6Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren).
S7Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S8Förpackningen förvaras torrt.
S9Förpackningen förvaras på väl venilerad plats.
S10(Föråldrad)
S11(Föråldrad)
S12Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
S13Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
S14Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).
S15Får inte utsättas för värme.
S16Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S17Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
S18Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
S20Ät inte eller drick inte under hanteringen.
S21Rök inte under hanteringen.
S22Undvik inandning av damm.
S23Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).
S24Undvik kontakt med huden.
S25Undvik kontakt med ögonen.
S26Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vattenoch kontakta lä kare.
S27Tag genast av alla nedstänkta kläder.
S28Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).
S29Töm ej i avloppet.
S30Häll aldrig vatten på eller i produkten.
S31(Föråldrad)
S33Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
S34(Föråldrad)
S35Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
S36Använd lämpliga skyddskläder.
S37Använd lämpliga skyddshandskar.
S38Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S39Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S40Golv och förorenade föremål tvättas med ... (anges av tillverkaren).
S41Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
S42Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).
S43Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Anväd aldrigvatten").
S44(Föråldrad)
S45Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S46Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpäckning eller etiketten.
S47Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).
S48Innehållet skall hallas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren).
S49Förvaras endast i originalförpäckningen.
S50Blanda inte med ... (anges av tillverkaren).
S51Sörj för god ventilation.
S52Olämpligt för användning inhomus vid behandling av stora ytor.
S53Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
S54(Föråldrad)
S55(Föråldrad)
S56Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe for farligt avfall.
S57Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
S58(Föråldrad)
S59Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinnig/återanvändning.
S60Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
S61Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
S62Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S63Vid olycksfall via inanding, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
S64Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Sammansatta S-fraser
S1/2Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S3/7Förpackning förvaras väl tillsluten och svalt.
S3/7/9(Föråldrad)
S3/9(Föråldrad)
S3/9/14Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).
S3/9/14/49Förvaras i den ursprungliga förpackningen på sval väl ventilerad plats åtskilt från ... (de oförenliga ämnena anges av tillverkare/importör).
S3/9/49Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats.
S3/14Förvaras svalt åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkarren).
S7/8Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
S7/9Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilared plats.
S7/47Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren).
S20/21Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
S24/25Undvik kontakt med huden eller ögonen.
S27/28Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).
S29/35Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
S29/56Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
S36/37Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S36/37/39Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S36/39Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S37/39Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S47/49Förvaras endast i originalförpackning vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).