ADR transport pictograms and hazard classes in Bulgarian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Пиктограма Клас Категория на опасност
1.1 Експлозив, подклас 1.1
Опасност от масова експлозия
1.2 Експлозив, подклас 1.2
Опасност от разпръскване
1.3 Експлозив, подклас 1.3
Опасност от запалване или незначителна опасност от разпръскване
1.4 Експлозив, подклас 1.4
Незначителна опасност
1.5 Експлозив, подклас 1.5
Вещества с много ниска чувствителност, при които има опасност от масова експлозия
1.6 Експлозив, подклас 1.6
Изключително нечувствителни изделия, при които няма опасност от масова експлозия
2.1 Запалим газ
2.2 Незапалими, нетоксични газове
2.3 Отровни газове
3 Запалими течности
4.1 Запалими твърди вещества, автореактивни вещества и твърди пасивирани експлозиви
4.2 Вещества склонни към самозапалване
4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
5.1 Окислители
5.2 Органични пероксиди
6.1 Отровни вещества
6.1 Отрова
6.2 Вещества, причиняващи инфекции

7 Радиоактивен материал
Категория I
Категория II
Категория III
Означение за индекс на критична безопасност
8 Корозионни вещества
9 Разни опасни вещества и изделия