ADR transport pictograms and hazard classes in Swedish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogram Klass Farokategori
1.1 Explosivt, delklass 1.1
Fara för massexplosion
1.2 Explosivt, delklass 1.2
Fara för kaststycken
1.3 Explosivt, delklass 1.3
Fara för brand eller mindre fara för kaststycken
1.4 Explosivt, delklass 1.4
Ingen större fara
1.5 Explosivt, delklass 1.5
Mycket okänsliga ämnen med fara för massexplosion
1.6 Explosivt, delklass 1.6
Extremt okänsliga ämnen utan fara för massexplosion
2.1 Brandfarlig gas
2.2 Icke-brandfarliga, icke-giftiga gaser
2.3 Giftiga gaser
3 Brandfarliga vätskor
4.1 Brandfarliga fast ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen
4.2 Ämnen med risk för självantändning
4.3 Ämnen som, vid kontakt med vatten, avger brandfarliga gaser
5.1 Oxiderande ämnen
5.2 Organiska peroxider
6.1 Giftiga ämnen
6.1 Gift
6.2 Smittsamma ämnen

7 Radioaktivt material
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Kriticitetssäkerhetsindexmärkning
8 Frätande ämnen
9 Diverse farliga ämnen och föremål