GHS pictograms and hazard classes in Bulgarian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Символ: експлодираща бомба


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 2.1
Нестабилни експлозиви
Експлозиви от подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Раздел 2.8
Самоактивиращи се вещества и смеси, типове A, B
Раздел 2.15
Органични пероксиди, типове A, BСимвол: пламък


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 2.2
Запалими газове, категория на опасност 1
Раздел 2.3
Запалими аерозоли, категории на опасност 1, 2
Раздел 2.6
Запалими течности, категории на опасност 1, 2, 3
Раздел 2.7
Запалими твърди вещества, категории на опасност 1, 2
Раздел 2.8
Самоактивиращи се вещества и смеси, типове B, C, D, E, F
Раздел 2.9
Пирофорни течности, категория на опасност 1
Раздел 2.10
Пирофорни твърди вещества, категория на опасност 1
Раздел 2.11
Самонагряващи се вещества и смеси, категории на опасност 1, 2
Раздел 2.12
Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категории на опасност 1, 2, 3
Раздел 2.15
Органични пероксиди, типове B, C, D, E, FСимвол: пламък над окръжност


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 2.4
Оксидиращи газове, категория на опасност 1
Раздел 2.13
Оксидиращи течности, категории на опасност 1, 2, 3
Раздел 2.14
Оксидиращи твърди вещества, категории на опасност 1, 2, 3Символ: газова бутилка


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 2.5
Газове под налягане:
   Сгъстени газове;
   Втечнени газове;
   Охладени втечнени газове;
Разтворени газовеСимвол: корозия


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 2.16
Корозивен за метали, категория на опасност 1
Раздел 3.2
Корозия на кожата, категории на опасност 1A, 1B, 1C
Раздел 3.3
Сериозно увреждане на очите, категория на опасност 1Символ: череп и кости


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 3.1
Остра токсичност (орална, дермална, инхалационна), категории на опасност 1, 2, 3Символ: удивителен знак


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 3.1
Остра токсичност (орална, дермална, инхалационна), категория на опасност 4
Раздел 3.2
Дразнене на кожата, категория на опасност 2
Раздел 3.3
Дразнене на очите, категория на опасност 2
Раздел 3.4
Кожна сенсибилизация, категория на опасност 1
Раздел 3.8
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3
Дразнене на дихателните пътища
Наркотични ефектиСимвол: опасност за здравето


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 3.4
Респираторна сенсибилизация, категория на опасност 1
Раздел 3.5
Мутагенност за зародишните клетки, категории на опасност 1A, 1B, 2
Раздел 3.6
Канцерогенност, категории на опасност 1A, 1B, 2
Раздел 3.7
Токсичност за репродукциятаа, категории на опасност 1A, 1B, 2
Раздел 3.8
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категории на опасност 1, 2
Раздел 3.9
Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категории на опасност 1, 2
Раздел 3.10
Опасност при вдишване, категория на опасност 1Символ: околна среда


Пиктограма Клас на опасност и категория на опасност
Раздел 4.1
Опасно за водната среда
   Остра опасност, категория на опасност 1
   Хронична опасност, категории на опасност 1, 2