GHS pictograms and hazard classes in Slovenian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Simbol: bomba med eksplozijo


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 2.1
Nestabilni eksplozivi
Eksplozivi podrazredov 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Oddelek 2.8
Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsti A, B
Oddelek 2.15
Organski peroksidi, vrsti A, BSimbol: plamen


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 2.2
Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 2.3
Vnetljivi aerosoli, kategoriji nevarnosti 1, 2
Oddelek 2.6
Vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Oddelek 2.7
Vnetljive trdne snovi, kategoriji nevarnosti 1, 2
Oddelek 2.8
Samoreaktivne snovi in zmesi, vrste B, C, D, E, F
Oddelek 2.9
Piroforne tekočine, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 2.10
Piroforne trdne snovi, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 2.11
Samosegrevajoče se snovi in zmesi, kategoriji nevarnosti 1, 2
Oddelek 2.12
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Oddelek 2.15
Organski peroksidi, vrste B, C, D, E, FSimbol: plamen okoli kroga


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 2.4
Oksidativni plini, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 2.13
Oksidativne tekočine, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Oddelek 2.14
Oksidativne trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2, 3Simbol: plinska jeklenka


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 2.5
Plini pod tlakom:
   stisnjeni plini;
   utekočinjeni plini;
   ohlajeni utekočinjeni plini;
Raztopljeni pliniSimbol: jedkost


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 2.16
Jedko za kovine, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 3.2
Jedkost za kožo, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 1C
Oddelek 3.3
Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 1Simbol: lobanja in prekrižane kosti


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 3.1
Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2, 3Simbol: klicaj


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 3.1
Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 4
Oddelek 3.2
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Oddelek 3.3
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2
Oddelek 3.4
Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 3.8
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3
Draženje dihalnih poti
Narkotični učinkiSymbol: nebezpečnosť pre zdravie


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 3.4
Preobčutljivost dihal, kategorija nevarnosti 1
Oddelek 3.5
Mutagenost za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Oddelek 3.6
Rakotvornost, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Oddelek 3.7
Strupenost za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Oddelek 3.8
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategoriji nevarnosti 1, 2
Oddelek 3.9
Specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategoriji nevarnosti 1, 2
Oddelek 3.10
Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1Simbol: okolje


Piktogram Razred in kategorija nevarnosti
Oddelek 4.1
Nevarno za vodno okolje
   Kategorija akutne nevarnosti 1
   Kategoriji kronične nevarnosti 1, 2