GHS pictograms and hazard classes in Czech

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Znak: vybuchující bomba


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.1
Nestabilní výbušniny
Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Oddíl 2.8
Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B
Oddíl 2.15
Organické peroxidy, typy A, BZnak: plamen


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.2
Hořlavé plyny, kategorie 1
Oddíl 2.3
Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
Oddíl 2.6
Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.7
Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
Oddíl 2.8
Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F
Oddíl 2.9
Samozápalné kapaliny, kategorie 1
Oddíl 2.10
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
Oddíl 2.11
Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
Oddíl 2.12
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.15
Organické peroxidy, typy B, C, D, E, FZnak: plamen nad kruhem


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.4
Oxidující plyny, kategorie 1
Oddíl 2.13
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.14
Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3Znak: plynová láhev


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.5
Plyny pod tlakem:
   stlačené plyny;
   zkapalněné plyny;
   zchlazené zkapalněné plyny;
rozpuštěné plyny.Znak: korozivita


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.16
Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1
Oddíl 3.2
Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C
Oddíl 3.3
Vážné poškození očí, kategorie 1Znak: lebka se zkříženými hnáty


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.1
Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3Znak: vykřičník


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.1
Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4
Oddíl 3.2
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Oddíl 3.3
Podráždění očí, kategorie 2
Oddíl 3.4
Senzibilizace kůže, kategorie 1
Oddíl 3.8
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Podráždění dýchacích cest
Narkotické účinkyZnak: nebezpečnost pro zdraví


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.4
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1
Oddíl 3.5
Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.6
Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.7
Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.8
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2
Oddíl 3.9
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2
Oddíl 3.10
Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1Znak: životní prostředí


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 4.1
Nebezpečný pro vodní prostředí
   akutně, kategorie 1
   chronicky, kategorie 1, 2