GHS pictograms and hazard classes in Polish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Symbol: wybuchająca bomba


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 2.1
Niestabilne materiały wybuchowe
Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
Sekcja 2.15
Nadtlenki organiczne, typy A, BSymbol: płomień


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 2.2
Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.3
Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.6
Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.7
Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
Sekcja 2.9
Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.10
Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.11
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.12
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.15
Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, FSymbol: płomień nad okręgiem


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 2.4
Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.13
Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.14
Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3Symbol: butla gazowa


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 2.5
Gazy pod ciśnieniem:
   Gazy sprężone;
   Gazy skroplone;
   Gazy skroplone schłodzone;
Gazy rozpuszczoneSymbol: działanie żrące


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 2.16
Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.2
Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
Sekcja 3.3
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1Symbol: czaszka i skrzyżowane piszczele


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3Symbol: wykrzyknik


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
Sekcja 3.2
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.3
Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
Działanie drażniące na drogi oddechowe
Skutek narkotycznySymbol: zagrożenie dla zdrowia


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.5
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.6
Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.7
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.9
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.10
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1Symbol: środowisko


Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia
Sekcja 4.1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
   Zagrożenie ostre, kategoria 1
   Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2