GHS pictograms and hazard classes in Lithuanian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Simbolis: sprogstanti bomba


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.1 skirsnis
Nestabilios sprogiosios medžiagos
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 poklasių sprogiosios medžiagos
2.8 skirsnis
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai, A ir B tipai
2.15 skirsnis
Organiniai peroksidai, A ir B tipaiSimbolis: liepsna


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.2 skirsnis
Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija
2.3 skirsnis
Degieji aerozoliai, 1 ir 2 pavojaus kategorijos
2.6 skirsnis
Degieji skysčiai, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.7 skirsnis
Degiosios kietosios medžiagos, 1 ir 2 pavojaus kategorijos
2.8 skirsnis
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai, B, C, D, E, F tipai
2.9 skirsnis
Piroforiniai skysčiai, 1 pavojaus kategorija
2.10 skirsnis
Piroforinės kietosios medžiagos, 1 pavojaus kategorija
2.11 skirsnis
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai, 1, 2 pavojaus kategorijos
2.12 skirsnis
Medžiagos ir mišiniai, kontaktuodami su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.15 skirsnis
Organiniai peroksidai, B, C, D, E ir F tipaiSimbolis: liepsnojantis lankas


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.4 skirsnis
Oksiduojančiosios dujos, 1 pavojaus kategorija
2.13 skirsnis
Oksiduojantieji skysčiai, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.14 skirsnis
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijosSimbolis: dujų balionas


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.5 skirsnis
Slėgio veikiamos dujos:
   Suslėgtosios dujos;
   Suskystintosios dujos;
   Atšaldytos suskystintosios dujos;
Ištirpintosios dujosSimbolis: korozija


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.16 skirsnis
Ėsdina metalą, 1 pavojaus kategorija
3.2 skirsnis
Odos ėsdinimas, 1A, 1B ir 1C pavojaus kategorijos
3.3 skirsnis
Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorijaSimbolis: kaukolė ir sukryžiuoti kaulai


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.1 skirsnis
Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus), 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijosSimbolis: šauktukas


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.1 skirsnis
Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus), 4 pavojaus kategorija
3.2 skirsnis
Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija
3.3 skirsnis
Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija
3.4 skirsnis
Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija
3.8 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 pavojaus kategorija
Kvėpavimo takų dirginimas
Narkotinis poveikisSimbolis: pavojai sveikatai


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.4 skirsnis
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 pavojaus kategorija
3.5 skirsnis
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.6 skirsnis
Kancerogeniškumas, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.7 skirsnis
Toksinis poveikis reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.8 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 1, 2 pavojaus kategorijos
3.9 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 1, 2 pavojaus kategorijos
3.10 skirsnis
Plaučių pakenkimo prarijus pavojus, 1 pavojaus kategorijaSimbolis: aplinka


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
4.1 skirsnis
Pavojinga vandens aplinkai
   1 ūmaus pavojaus kategorija
   1, 2 lėtinio pavojaus kategorijos