GHS pictograms and hazard classes in Swedish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Symbol: exploderande bomb


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 2.1
Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål
Explosiva ämnen, blandningar och föremål i riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4
Avsnitt 2.8
Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A och B
Avsnitt 2.15
Organiska peroxider, typ A och BSymbol: flamma


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 2.2
Brandfarliga gaser, farokategori 1
Avsnitt 2.3
Brandfarliga aerosoler, farokategori 1 och 2
Avsnitt 2.6
Brandfarliga vätskor, farokategori 1, 2 och 3
Avsnitt 2.7
Brandfarliga fasta ämnen, farokategori 1 och 2
Avsnitt 2.8
Självreaktiva ämnen och blandningar, typ B, C, D, E och F
Avsnitt 2.9
Pyrofora vätskor, farokategori 1
Avsnitt 2.10
Pyrofora fasta ämnen, farokategori 1
Avsnitt 2.11
Självupphettande ämnen och blandningar, farokategori 1 och 2
Avsnitt 2.12
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, farokategori 1, 2 och 3
Avsnitt 2.15
Organiska peroxider, typ B, C, D, E och FSymbol: flamma över cirkel


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 2.4
Oxiderande gaser, farokategori 1
Avsnitt 2.13
Oxiderande vätskor, farokategori 1, 2 och 3
Avsnitt 2.14
Oxiderande fasta ämnen, farokategori 1, 2 och 3Symbol: gasbehållare


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 2.5
Gaser under tryck:
   Komprimerade gaser
   Kondenserade gaser
   Kylda kondenserade gaser
Lösta gaserSymbol: frätande


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 2.16
Korrosivt för metaller, farokategori 1
Avsnitt 3.2
Frätande på huden, farokategori 1A, 1B och 1C
Avsnitt 3.3
Allvarliga ögonskador, farokategori 1Symbol: dödskalle med korsande benknotor


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 3.1
Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation), farokategori 1, 2 och 3Symbol: utropstecken


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 3.1
Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation), farokategori 4
Avsnitt 3.2
Hudirritation, farokategori 2
Avsnitt 3.3
Ögonirritation, farokategori 2
Avsnitt 3.4
Hudsensibilisering, farokategori 1
Avsnitt 3.8
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 3
Luftvägsirritation
NarkosverkanSymbol: hälsofara


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 3.4
Luftvägssensibilisering, farokategori 1
Avsnitt 3.5
Mutagenitet i könsceller, farokategori 1A, 1B och 2
Avsnitt 3.6
Cancerogenitet, farokategori 1A, 1B och 2
Avsnitt 3.7
Reproduktionstoxicitet, farokategori 1A, 1B och 2
Avsnitt 3.8
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1 och 2
Avsnitt 3.9
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering farokategori 1 och 2
Avsnitt 3.10
Fara vid aspiration, farokategori 1Symbol: miljöfarligt


Faropiktogram Faroklass och farokategori
Avsnitt 4.1
Farligt för vattenmiljön
   Farokategori: akut 1
   Farokategorierna: kronisk 1 och 2