GHS pictograms and hazard classes in Danish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Symbol: eksploderende bombe


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.1
Ustabile eksplosiver
Eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Punkt 2.8
Selvreaktive stoffer og blandinger, type A, B
Punkt 2.15
Organiske peroxider, type A, BSymbol: flamme


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.2
Brandfarlige gasser, farekategori 1
Punkt 2.3
Brandfarlige aerosoler, farekategori 1, 2
Punkt 2.6
Brandfarlige væsker, farekategori 1, 2, 3
Punkt 2.7
Brandfarlige faste stoffer, farekategori 1, 2
Punkt 2.8
Selvreaktive stoffer og blandinger, type B, C, D, E, F
Punkt 2.9
Pyrofore væsker, farekategori 1
Punkt 2.10
Pyrofore faste stoffer, farekategori 1
Punkt 2.11
Selvopvarmende stoffer og blandinger, farekategori 1, 2
Punkt 2.12
Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, farekategori 1, 2, 3.
Punkt 2.15
Organiske peroxider, type B, C, D, E, FSymbol: flamme over en cirkel


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.4
Brandnærende gasser, farekategori 1
Punkt 2.13
Brandnærende væsker, farekategori 1, 2, 3
Punkt 2.14
Brandnærende faste stoffer, farekategori 1, 2, 3Symbol: gasflaske


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.5
Gasser under tryk:
   Komprimerede gasser
   Flydende gasser
   Nedkølede flydende gasser
Opløste gasserSymbol: ætsning


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.16
Metalætsende, farekategori 1
Punkt 3.2
Hudætsning, farekategori 1A, 1B, 1C
Punkt 3.3
Alvorlige øjenskader, farekategori 1.Symbol: dødningehoved og korslagte knogler


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.1
Akut toksicitet (oral, dermal, ved indånding), farekategori 1, 2, 3Symbol: udråbstegn


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.1
Akut toksicitet (oral, dermal, ved indånding), farekategori 4
Punkt 3.2
Hudirritation, farekategori 2
Punkt 3.3
Øjenirritation, farekategori 2
Punkt 3.4
Hudsensibilisering, farekategori 1
Punkt 3.8
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3
Luftvejsirritation
Narkotiske virkningerSymbol: sundhedsfarer


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.4
Sensibilisering ved indånding, farekategori 1
Punkt 3.5
Kimcellemutagenicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.6
Carcinogenicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.7
Reproduktionstoksicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.8
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 1, 2
Punkt 3.9
Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, farekategori 1, 2
Punkt 3.10
Aspirationsfare, farekategori 1Symbol: miljø


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 4.1
Farlig for vandmiljøet
   Akut, farekategori 1
   Kronisk, farekategori 1, 2