GHS pictograms and hazard classes in Slovak

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Symbol: vybuchujúca bomba


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 2.1
Nestabilné výbušniny
Výbušniny podtried 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Oddiel 2.8
Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ A, B
Oddiel 2.15
Organické peroxidy, typ A, BSymbol: plameň


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 2.2
Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 2.3
Horľavé aerosóly, kategórie nebezpečnosti 1, 2
Oddiel 2.6
Horľavé kvapaliny, kategórie nebezpečnosti 1, 2, 3
Oddiel 2.7
Horľavé tuhé látky, kategórie nebezpečnosti 1, 2
Oddiel 2.8
Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ B, C, D, E, F
Oddiel 2.9
Samozápalné kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 2.10
Samozápalné tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 2.11
Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi, kategórie nebezpečnosti 1, 2
Oddiel 2.12
Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategórie nebezpečnosti 1, 2, 3
Oddiel 2.15
Organické peroxidy, typ B, C, D, E, FSymbol: plameň nad kruhom


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 2.4
Oxidujúce plyny, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 2.13
Oxidujúce kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1, 2, 3
Oddiel 2.14
Oxidujúce tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1, 2, 3Symbol: tlaková nádoba


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 2.5
Plyny pod tlakom:
   Stlačené plyny
   Skvapalnené plyny
   Schladené skvapalnené plyny
Rozpustené plynySymbol: korozívnosť


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 2.16
Korozívne pre kovy, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 3.2
Žieravosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 1A, 1B, 1C
Oddiel 3.3
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1Symbol: lebka so skríženými kosťami


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 3.1
Akútna toxicita (orálna, dermálna, inhalačná) kategória nebezpečnosti 1, 2, 3Symbol: výkričník


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 3.1
Akútna toxicita (orálna, dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Oddiel 3.2
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Oddiel 3.3
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Oddiel 3.4
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 3.8
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia Kategória nebezpečnosti 3
Podráždenie dýchacej sústavy
Narkotické účinkySymbol: nebezpečnosť pre zdravie


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 3.4
Respiračná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Oddiel 3.5
Mutagenita zárodočných buniek, kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
Oddiel 3.6
Karcinogenita, kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
Oddiel 3.7
Reprodukčná toxicita, kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
Oddiel 3.8
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia Kategórie nebezpečnosti 1, 2
Oddiel 3.9
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia Kategórie nebezpečnosti 1, 2
Oddiel 3.10
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Symbol: životné prostredie


Piktogram Trieda a kategória nebezpečnosti
Oddiel 4.1
Nebezpečnosť pre vodné prostredie
   Kategória akútnej nebezpečnosti 1
   Kategória chronickej nebezpečnosti 1, 2