H/P Phrases in Bulgarian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-фрази
H200Нестабилен експлозив.
H201Експлозив; опасност от масова експлозия.
H202Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.
H203Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.
H204Опасност от пожар или разпръскване.
H205Може да предизвика масова експлозия при пожар.
H220Изключително запалим газ.
H221Запалим газ.
H222Изключително запалим аерозол.
H223Запалим аерозол.
H224Изключително запалими течност и пари.
H225Силно запалими течност и пари.
H226Запалими течност и пари.
H228Запалимо твърдо вещество.
H240Може да предизвика експлозия при нагряване.
H241Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.
H242Може да предизвика пожар при нагряване.
H250Самозапалва се при контакт с въздух.
H251Самонагряващо се: може да се запали.
H252Самонагряващо се в големи количества; може да се запали.
H260При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
H261При контакт с вода отделя запалими газове.
H270Може да предивзика или усили пожар; окислител.
H271Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.
H272Може да усили пожара; окислител.
H280Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H281Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.
H290Може да бъде корозивно за металите.
H300Смъртоносeн при поглъщане.
H301Токсичен при поглъщане.
H302Вреден при поглъщане.
H304Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H310Смъртоносeн при контакт с кожата.
H311Токсичен при контакт с кожата.
H312Вреден при контакт с кожата.
H314Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315Предизвиква дразнене на кожата.
H317Може да причини алергична кожна реакция.
H318Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330Смъртоносен при вдишване.
H331Токсичен при вдишване.
H332Вреден при вдишване.
H334Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340Може да причини генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H341Предполага се, че причинява генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H350Може да причини рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H351Предполага се, че причинява рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H360Може да увреди оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H361Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H362Може да бъде вреден за кърмачета.
H370Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H371Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H372Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> посредством продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H373Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> при продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.
H400Силно токсичен за водните организми.
H410Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H413Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Допълнителна информация за опасност

Физични свойства
EUH 001Експлозивен в сухо състояние.
EUH 006Експлозивен при или без контакт с въздуха.
EUH 014Реагира бурно с вода.
EUH 018При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушнa смес.
EUH 019Може да образува експлозивни пероксиди.
EUH 044Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

Свойства, оказващи ефекти върху здравето
EUH 029При контакт с вода се отделя токсичен газ.
EUH 031При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
EUH 032При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.
EUH 066Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
EUH 070Токсично при контакт с очите.
EUH 071Корозивен за дихателните пътища.

Свойства, оказващи въздействие върху околната среда
EUH 059Опасно за озоновия слой.

Допълнителни елементи на етикети/информация за определени вещества и смеси
EUH 201
EUH 201A
Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се дъвче или смуче от деца.
Внимание! Съдържа олово.
EUH 202Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.
EUH 203Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.
EUH 204Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.
EUH 205Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.
EUH 206Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).
EUH 207Внимание! Съдържа кадмий. При употреба се образуват опасни пари. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвайте инструкциите за безопасност.
EUH 208Съдържа <наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция.
EUH 209
EUH 209A
При употреба може да стане силно запалимо.
При употреба може да стане запалимо.
EUH 210Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
EUH 401За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.P-фрази
P101При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102Да се съхранява извън обсега на деца.
P103Преди употреба прочетете етикета.
P201Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P210Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.
P211Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P220Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали
P221Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали...
P222Не допускайте конктакт с въздух.
P222Да се избягва всякакъв възможен контакт с вода поради бурна реакция и възможно внезапно запалване.
P230Да се държи навлажнен с...
P231Да се използва под инертен газ.
P232Да се пази от влага.
P233Съдът да се съхранява плътно затворен.
P234Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
P235Да се държи на хладно.
P240Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
P241Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/.../оборудване, обезопасено срещу експлозия.
P242Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P243Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
P244Почиствайте редуциращите вентили от смазка и масло.
P250Да не се подлага на стържене/удар/.../триене
P251Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P261Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P262Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P263Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене.
P264Да се измие... старателно след употреба.
P270Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P271Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
P272Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273Да се избягва изпускане в околната среда.
P280Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P281Използвайте предписаните лични предпазни средства.
P282Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за лице/защитни очила.
P283Носете огнеупорно/огнезащитно облекло.
P284Носете респираторни предпазни средства.
P285В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.
P231 + P232Да се използва под инертен газ. Да се пази от влага.
P235 + P410Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.
P301ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:
P302ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:
P303ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
P304ПРИ ВДИШВАНЕ:
P305ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
P306ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:
P307ПРИ експозиция:
P308ПРИ явна или предполагаема експозиция:
P309ПРИ експозиция или при неразположение:
P310Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P311Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P312При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P313Потърсете медицински съвет/помощ.
P314При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P315Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.
P320Спешна нужда от специализирано лечение (вж... на този етикет).
P321Специализирано лечение (вж... на този етикет).
P322Специални мерки (вж... на този етикет).
P330Изплакнете устата.
P331НЕ предизвиквайте повръщане.
P332При поява на кожно дразнене:
P333При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:
P334Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси.
P335Отстранете от кожата посипаните частици.
P336Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място.
P337При продължително дразнене на очите:
P338Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P340Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P341При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P342При симптоми на затруднено дишане:
P350Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
P351Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
P352Измийте обилно със сапун и вода.
P353Облейте кожата с вода/вземете душ.
P360Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.
P361Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
P362Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P363Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P370При пожар:
P371При голям пожар и значителни количества:
P372Опасност от експлозия при пожар.
P373НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви.
P374Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.
P375Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.
P376Спрете теча, ако е безопасно.
P377Пожар от изтекъл газ:
Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.
P378Използвайте ... за гасене.
P380Евакуирайте зоната.
P381Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно.
P390Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
P391Съберете разлятото.
P301 + P310ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P301 + P312ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P301 + P330 + P331ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P302 + P334ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Потопете в студена вода/сложете мокри компреси.
P302 + P350ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
P302 + P352ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P303 + P361 + P353ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
P304 + P340ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P304 + P341ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P306 + P360ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО: незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.
P307 + P311ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P308 + P313ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P309 + P311ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P332 + P313При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
P333 + P313При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P335 + P334Отстранете посипаните частици от кожата. Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси.
P337 + P313При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P342 + P311При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P370 + P376При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.
P370 + P378При пожар: Използвайте ... за гасене.
P370 + P380При пожар: Евакуирайте зоната.
P370 + P380 + P375При пожар: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.
P371 + P380 + P375При голям пожар и значителни количества: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.
P401Да се съхранява...
P402Да се съхранява на сухо място.
P403Да се съхранява на добре проветриво място.
P404Да се съхранява в затворен съд.
P405Да се съхранява под ключ.
P406Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.
P407Да се остави въздушно пространство между купчините/палетите.
P410Да се пази от пряка слънчева светлина.
P411Да се съхранява при температури, не по-високи от ... °C/...°F.
P412Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F.
P413При насипни количества, по-големи от ... kg/... фунта, да се съхранява при температури, не по-високи от ... °C/...°F.
P420Да се съхранява на разстояние от други материали.
P422Съдържанието да се съхранява при...
P402 + P404Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.
P403 + P233Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P403 + P235Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
P410 + P403Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.
P410 + P412Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
P411 + P235Да се съхранява при температури, не по-високи от ... °C/...°F. Да се държи на хладно.
P501Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...