H/P Phrases in Hungarian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-mondatok
H200Instabil robbanóanyagok.
H201Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204Tűz vagy kivetés veszélye.
H205Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221Tűzveszélyes gáz.
H222Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223Tűzveszélyes aeroszol.
H224Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240Hő hatására robbanhat.
H241Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242Hő hatására meggyulladhat.
H250Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251Önmelegedő: meggyulladhat.
H252Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290Fémekre korrozív hatású lehet.
H300Lenyelve halálos.
H301Lenyelve mérgező.
H302Lenyelve ártalmas.
H304Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310Bőrrel érintkezve halálos.
H311Bőrrel érintkezve mérgező.
H312Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315Bőrirritáló hatású.
H317Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318Súlyos szemkárosodást okoz.
H319Súlyos szemirritációt okoz.
H330Belélegezve halálos.
H331Belélegezve mérgező.
H332Belélegezve ártalmas.
H334Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335Légúti irritációt okozhat.
H336Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340Genetikai károsodást okozhat <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H341Feltehetően genetikai károsodást okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H350Rákot okozhat <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H351Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H360Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket <ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H361Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket <ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H362A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370Károsítja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H371Károsíthatja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek> <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>.
H372Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt> károsítja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>.
H373Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt> károsíthatja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>.
H400Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Kiegészítő veszélyességi információk

Fizikai tulajdonságok
EUH 001Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 006Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH 014Vízzel hevesen reagál.
EUH 018A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044Zárt térben hő hatására robbanhat.

Egészségre ható tulajdonságok
EUH 029Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 032Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 070Szembe kerülve mérgező.
EUH 071Maró hatású a légutakra.

Környezetre ható tulajdonságok
EUH 059Veszélyes az ózonrétegre.

Egyes anyagok és keverékek kiegészítő címkeelemei/címkeinformációi
EUH 201
EUH 201A
Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 202Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH 207Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209
EUH 209A
A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH 210Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.P-mondatok
P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102Gyermekektől elzárva tartandó.
P103Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220Ruhától/.../éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P221Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P222Nem érintkezhet levegővel.
P222Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.
P230...-val/-vel nedvesítve tartandó.
P231Inert gázban használandó.
P232Nedvességtől védendő.
P233Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234Az eredeti edényben tartandó.
P235Hűvös helyen tartandó.
P240A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/.../berendezés használandó.
P242Szikramentes eszközök használandók.
P243Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250Tilos csiszolásnak/ütésnek/.../súrlódásnak kitenni.
P251Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P261Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.
P270A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P282Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
P283Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.
P284Légzésvédelem használata kötelező.
P285Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P231 + P232Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.
P235 + P410Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.
P301LENYELÉS ESETÉN:
P302HA BŐRRE KERÜL:
P303HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:
P304BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P305SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P306HA RUHÁRA KERÜL:
P307Expozíció esetén:
P308Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P309Expozíció vagy rosszullét esetén:
P310Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P313Orvosi ellátást kell kérni.
P314Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320Sürgős szakellátás szükséges (lásd ... a címkén).
P321Szakellátás (lásd ... a címkén).
P322Különleges intézkedések (lásd ... a címkén).
P330A szájat ki kell öblíteni.
P331TILOS hánytatni.
P332Bőrirritáció esetén:
P333Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P334Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P335A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P336A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.
P337Ha a szemirritáció nem múlik el:
P338Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P340Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342Légzési problémák esetén:
P350Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P351Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352Lemosás bő szappanos vízzel.
P353A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P361Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370Tűz esetén:
P371Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:
P372Tűz esetén robbanásveszély.
P373TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P377Égő szivárgó gáz:
Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
P378Az oltáshoz ... használandó.
P380A területet ki kell üríteni.
P381Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
P390A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P391A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P301 + P310LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P312LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P330 + P331LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P334HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P302 + P350HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P302 + P352HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P304 + P341BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P306 + P360HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P307 + P311Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P308 + P313Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P309 + P311Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P335 + P334A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P337 + P313Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P342 + P311Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370 + P376Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P370 + P378Tűz esetén: az oltáshoz ...használandó.
P370 + P380Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.
P370 + P380 + P375Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P371 + P380 + P375Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P401Tárolás: ...
P402Száraz helyen tárolandó.
P403Jól szellőző helyen tárolandó.
P404Zárt edényben tárolandó.
P405Elzárva tárolandó.
P406Saválló/saválló bélésű ... edényben tárolandó.
P407A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410Napfénytől védendő.
P411A tárolási hőmérséklet legfeljebb ... °C/...°F lehet.
P412Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P413A ... kg/... lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb ... °C/ ...°F lehet.
P420Más anyagoktól távol tárolandó.
P422Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P402 + P404Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
P403 + P233Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403 + P235Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P410 + P403Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
P410 + P412Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P411 + P235A tárolási hőmérséklet legfeljebb ... °C/...°F lehet. Hűvös helyen tartandó.
P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ...