H/P Phrases in Dutch

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-zinnen
H200Instabiele ontplofbare stof.
H201Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
H202Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.
H203Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
H204Gevaar voor brand of scherfwerking.
H205Gevaar voor massa-explosie bij brand.
H220Zeer licht ontvlambaar gas.
H221Ontvlambaar gas.
H222Zeer licht ontvlambare aerosol.
H223Ontvlambare aerosol.
H224Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226Ontvlambare vloeistof en damp.
H228Ontvlambare vaste stof.
H240Ontploffingsgevaar bij verwarming.
H241Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
H242Brandgevaar bij verwarming.
H250Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H251Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H252In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
H260In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H261In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
H270Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H271Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H272Kan brand bevorderen; oxiderend.
H280Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H281Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
H290Kan bijtend zijn voor metalen.
H300Dodelijk bij inslikken.
H301Giftig bij inslikken.
H302Schadelijk bij inslikken.
H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H310Dodelijk bij contact met de huid.
H311Giftig bij contact met de huid.
H312Schadelijk bij contact met de huid.
H314Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315Veroorzaakt huidirritatie.
H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330Dodelijk bij inademing.
H331Giftig bij inademing.
H332Schadelijk bij inademing.
H334Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H350Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>
H351Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H362Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H370Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H371Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H400Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Aanvullende gevareninformatie

Materiële eigenschappen
EUH 001In droge toestand ontplofbaar.
EUH 006Ontplofbaar met en zonder lucht.
EUH 014Reageert heftig met water.
EUH 018Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
EUH 019Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH 044Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

Gezondheidseigenschappen
EUH 029Vormt giftig gas in contact met water.
EUH 031Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH 032Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH 066Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH 070Giftig bij oogcontact.
EUH 071Bijtend voor de luchtwegen.

Milieueigenschappen
EUH 059Gevaarlijk voor de ozonlaag.

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen en mengsels
EUH 201
EUH 201A
Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.
Let op! Bevat lood.
EUH 202Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
EUH 203Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 205Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 206Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH 207Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
EUH 208Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 209
EUH 209A
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH 210Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH 401Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.P-zinnen
P101Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102Buiten het bereik van kinderen houden.
P103Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P220Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P222Contact met de lucht vermijden.
P222Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.
P230Vochtig houden met...
P231Onder inert gas werken.
P232Tegen vocht beschermen.
P233In goed gesloten verpakking bewaren.
P234Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235Koel bewaren.
P240Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P244Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.
P250Malen/schokken/.../wrijving vermijden.
P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P262Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P263Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273Voorkom lozing in het milieu.
P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P281De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P282Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.
P283Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
P284Adembescherming dragen.
P285Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P231 + P232Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
P235 + P410Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
P301NA INSLIKKEN:
P302BIJ CONTACT MET DE HUID:
P303BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P304NA INADEMING:
P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P306NA MORSEN OP KLEDING:
P307NA blootstelling:
P308NA (mogelijke) blootstelling:
P309NA blootstelling of bij onwel voelen:
P310Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P311Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313Een arts raadplegen.
P314Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P315Onmiddellijk een arts raadplegen.
P320Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).
P321Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P322Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket).
P330De mond spoelen.
P331GEEN braken opwekken.
P332Bij huidirritatie:
P333Bij huidirritatie of uitslag:
P334In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P335Losse deeltjes van de huid afvegen.
P336Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
P337Bij aanhoudende oogirritatie:
P338Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P341Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P342Bij ademhalingssymptomen:
P350Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352Met veel water en zeep wassen.
P353Huid met water afspoelen/afdouchen.
P360Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370In geval van brand:
P371In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
P372Ontploffingsgevaar in geval van brand.
P373NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P374Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
P375Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P376Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P377Brand door lekkend gas:
niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P378Blussen met ...
P380Evacueren.
P381Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.
P390Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301 + P312NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P302 + P334BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P302 + P350BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P302 + P352BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303 + P361 + P353BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304 + P341NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P306 + P360NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P307 + P311NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308 + P313NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P309 + P311NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333 + P313Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P335 + P334Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P337 + P313Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P342 + P311Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P370 + P376In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P370 + P378In geval van brand: blussen met ...
P370 + P380In geval van brand: evacueren.
P370 + P380 + P375In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P371 + P380 + P375In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P401... bewaren.
P402Op een droge plaats bewaren.
P403Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P404In gesloten verpakking bewaren.
P405Achter slot bewaren.
P406In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P407Ruimte laten tussen stapels/pallets.
P410Tegen zonlicht beschermen.
P411Bij maximaal ... °C/...°F bewaren.
P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P413Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ... °C bewaren.
P420Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P422Onder ... bewaren.
P402 + P404Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P403 + P233Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403 + P235Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P410 + P403Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P410 + P412Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P411 + P235Bij maximaal ... °C/...°F bewaren. Koel bewaren.
P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...