H/P Phrases in Croatian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Oznake upozorenja H
H200Nestabilni eksplozivi.
H201Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.
H202Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.
H203Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.
H204Opasnost od vatre ili rasprskavanja.
H205U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.
H220Vrlo lako zapaljivi plin.
H221Zapaljivi plin.
H222Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H223Zapaljivi aerosol.
H224Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.
H225Lako zapaljiva tekućina i para.
H226Zapaljiva tekućina i para.
H228Zapaljiva krutina.
H240Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
H241Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.
H242Zagrijavanje može uzrokovati požar.
H250Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.
H251Samozagrijavanje; može se zapaliti.
H252Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.
H260U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.
H261U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.
H270Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.
H271Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.
H272Može pojačati požar; oksidans.
H280Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
H281Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.
H290Može nagrizati metale.
H300Smrtonosno ako se proguta.
H301Otrovno ako se proguta.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H310Smrtonosno u dodiru s kožom.
H311Otrovno u dodiru s kožom.
H312Štetno u dodiru s kožom.
H314Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H330Smrtonosno ako se udiše.
H331Otrovno ako se udiše.
H332Štetno ako se udiše.
H334Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H340Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H341Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H350Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H360Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H362Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.
H370Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H371Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H372 Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H373Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H413Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.

Dopunske oznake upozorenja

Fizikalna svojstva
EUH 001Eksplozivno u suhom stanju.
EUH 006Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.
EUH 014Burno reagira s vodom.
EUH 018Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.
EUH 019Može stvarati eksplozivne perokside.
EUH 044Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.

Svojstva koja predstavljaju opasnost za zdravlje
EUH 029U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.
EUH 031U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.
EUH 032U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 070Otrovno u dodiru s očima.
EUH 071Nagrizajuće za dišni sustav.

Svojstava koja utječu na okoliš
EUH 059Opasno za ozonski sloj.

Dopunski elementi označivanja / informacije o određenim tvarima i smjesama
EUH 201
EUH 201A
Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.
Upozorenje! Sadrži olovo.
EUH 202Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.
EUH 203Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 204Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 205Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 206Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).
EUH 207Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH 209
EUH 209A
Pri uporabi može postati lako zapaljivo.
Pri uporabi može postati zapaljivo.
EUH 210Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.Oznake obavijesti P
P101Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P103Prije uporabe pročitati naljepnicu.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P202Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P211Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P220Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/.../zapaljivih materijala.
P221Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim...
P222Spriječiti dodir sa zrakom.
P223Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.
P230Čuvati navlaženo s...
P231Rukovati u inertnom plinu.
P232Zaštititi od vlage.
P233Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P234Čuvati samo u originalnom spremniku.
P235Održavati hladnim.
P240Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../opremu koja neće izazvati eksploziju.
P242Rabiti samo neiskreći alat.
P243Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
P244Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.
P250Ne izlagati mrvljenju/udarcima/.../trenju.
P251Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak ni nakon uporabe.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P262Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P263Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.
P264Nakon uporabe temeljito oprati ...
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P271Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P272Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P282Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.
P283Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.
P284Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P285U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P231 + P232Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.
P235 + P410Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.
P301AKO SE PROGUTA:
P302U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:
P303U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):
P304AKO SE UDIŠE:
P305U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:
P306U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:
P307U SLUČAJU izloženosti:
P308U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:
P309U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P311Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P313Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P315Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P320Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi ... na ovoj naljepnici).
P321Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi ... na ovoj naljepnici).
P322Potrebne su posebne mjere (vidi ... na ovoj naljepnici).
P330Isprati usta.
P331NE izazivati povraćanje.
P332U slučaju nadražaja kože:
P333U slučaju nadražaja ili osipa na koži:
P334Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P335Izmesti zaostale čestice s kože.
P336Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.
P337Ako nadražaj oka ne prestaje:
P338Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P340Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P341U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P342Pri otežanom disanju:
P350Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
P351Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
P352Oprati velikom količinom sapuna i vode.
P353Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P360Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.
P361Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.
P362Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P363Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P370U slučaju požara:
P371U slučaju velikog požara i velikih količina:
P372Opasnost od eksplozije u slučaju požara.
P373NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.
P374Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.
P375Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
P376Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
P377Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.
P378Za gašenje rabiti ...
P380Evakuirati područje.
P381Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.
P390Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P301 + P330 + P331AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P302 + P334U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P302 + P350U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P303 + P361 + P353U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P304 + P341AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P306 + P360U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode pri uklanjanju odjeće.
P307 + P311U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P332 + P313U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P335 + P334Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P342 + P311Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P370 + P376U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
P370 + P378U slučaju požara: za gašenje rabiti ...
P370 + P380U slučaju požara: evakuirati područje.
P370 + P380 + P375U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
P371 + P380 + P375U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
P401Skladištiti ...
P402Skladištiti na suhom mjestu.
P403Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
P404Skladištiti u zatvorenom spremniku.
P405Skladištiti pod ključem.
P406Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/... spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
P407Osigurati razmak između polica/paleta.
P410Zaštititi od sunčevog svjetla.
P411Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi...˚C/...˚F.
P412Ne izlagati temperaturi višoj od 50 ˚C/122˚F.
P413Skladištiti količine veće od ... kg/... lbs na temperaturi koja ne prelazi ... ˚C/...˚F.
P420Skladištiti odvojeno od drugih materijala.
P422Skladištiti uz ove uvjete: ...
P402 + P404Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P403 + P235Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
P410 + P403Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
P410 + P412Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 ˚C/122˚F.
P411 + P235Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi ...˚C/ ...˚F. Održavati hladnim.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na ...