H/P Phrases in Polish

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Zwroty H
H200Materiały wybuchowe niestabilne.
H201Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220Skrajnie łatwopalny gaz.
H221Gaz łatwopalny.
H222Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223Aerozol łatwopalny.
H224Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226Łatwopalna ciecz i pary.
H228Substancja stała łatwopalna.
H240Ogrzanie grozi wybuchem.
H241Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242Ogrzanie może spowodować pożar.
H250Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290Może powodować korozję metali.
H300Połknięcie grozi śmiercią.
H301Działa toksycznie po połknięciu.
H302Działa szkodliwie po połknięciu.
H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
H311Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315Działa drażniąco na skórę.
H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319Działa drażniąco na oczy.
H330Wdychanie grozi śmiercią.
H331Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H341Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H351Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H360Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H361Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H362Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H371Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H372Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H373Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach

Właściwości fizyczne
EUH 001Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH 006Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
EUH 014Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH 018Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH 019Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH 044Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Wpływ na zdrowie
EUH 029W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH 031W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 032W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH 066Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 070Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH 071Działa żrąco na drogi oddechowe.

Wpływ na środowisko
EUH 059Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Uzupełniające elementy etykiety/informacje o niektórych substancjach i mieszaninach
EUH 201
EUH 201A
Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
Uwaga! Zawiera ołów.
EUH 202Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH 203Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 204Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 205Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 206Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH 207Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH 208Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 209
EUH 209A
Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
EUH 210Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH 401W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.Zwroty P
P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi.
P103Przed użyciem przeczytać etykietę.
P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P220Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/.../materiałów zapalnych.
P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi ...
P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P222Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
P230Przechowywać produkt zwilżony...
P231Używać w atmosferze obojętnego gazu.
P232Chronić przed wilgocią.
P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P235Przechowywać w chłodnym miejscu.
P240Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzętu.
P242Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P243Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P244Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
P250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/.../tarciu.
P251Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P263Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P264Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273Unikać uwolnienia do środowiska.
P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P282Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
P283Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.
P284Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P285W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P231 + P232Używać w atmosferze obojętnego gazu Chronić przed wilgocią.
P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
P301W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P303W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
P304W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P306W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:
P307W PRZYPADKU narażenia:
P308W PRZYPADKU narażenia lub styczności:
P309W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia:
P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
P321Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
P322Środki szczególne (patrz ... na etykiecie).
P330Wypłukać usta.
P331NIE wywoływać wymiotów.
P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P334Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.
P336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P341W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P350Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P353Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P361Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P362Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370W przypadku pożaru:
P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P372Ryzyko wybuchu w razie pożaru.
P373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P374Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu:
Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378Użyć ... do gaszenia.
P380Ewakuować teren.
P381Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P391Zebrać wyciek.
P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P302 + P350W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloścą wody z mydłem.
P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P304 + P341W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P306 + P360W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P307 + P311W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309 + P311W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P335 + P334Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia.
P370 + P380W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P401Przechowywać ...
P402Przechowywać w suchym miejscu.
P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405Przechowywać pod zamknięciem.
P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / ... o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.
P410Chronić przed światłem słonecznym.
P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/...°F.
P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P413Przechowywać luzem masy przekraczające ... kg/... funtów w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/...°F.
P420Przechowywać z dala od innych materiałów.
P422Zawartość przechowywać w ...
P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P411 + P235Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C/...°F. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501Zawartość/pojemnik usuwać do ...