H/P Phrases in Finnish

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-lausekkeet
H200Epästabiili räjähde.
H201Räjähde; massaräjähdysvaara.
H202Räjähde; vakava sirpalevaara.
H203Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.
H204Palo- tai sirpalevaara.
H205Koko massa voi räjähtää tulessa.
H220Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H221Syttyvä kaasu.
H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H223Syttyvä aerosoli.
H224Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H225Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226Syttyvä neste ja höyry.
H228Syttyvä kiinteä aine.
H240Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
H241Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.
H242Palovaarallinen kuumennettaessa.
H250Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
H251Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
H252Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
H260Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.
H261Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.
H270Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.
H271Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
H272Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H280Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
H281Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.
H290Voi syövyttää metalleja.
H300Tappavaa nieltynä.
H301Myrkyllistä nieltynä.
H302Haitallista nieltynä.
H304Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H310Tappavaa joutuessaan iholle.
H311Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H312Haitallista joutuessaan iholle.
H314Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315Ärsyttää ihoa.
H317Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330Tappavaa hengitettynä.
H331Myrkyllistä hengitettynä.
H332Haitallista hengitettynä.
H334Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H340Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H341Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H350Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H351Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H360Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H361Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H362Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H370Vahingoittaa elimiä .
H371Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
H372Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa .
H373Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>
H400Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H413Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet
EUH 001Räjähtävää kuivana.
EUH 006Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
EUH 014Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
EUH 018Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.
EUH 019Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.
EUH 044Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

Terveyteen liittyvät vaikutukset
EUH 029Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
EUH 031Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH 032Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH 066Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH 070Myrkyllistä joutuessaan silmään.
EUH 071Hengityselimiä syövyttävää.

Ympäristöön liittyvät vaikutukset
EUH 059Vaarallista otsonikerrokselle.

Täydentävät tiedot merkinnöissä/tiettyjä aineita ja seoksia koskevat tiedot
EUH 201
EUH 201A
Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä.
Varoitus! Sisältää lyijyä.
EUH 202Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
EUH 203Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 204Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 205Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 206Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
EUH 207Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita.
EUH 208Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 209
EUH 209A
Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä.
Voi muuttua syttyväksi käytössä.
EUH 210Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
EUH 401Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.P-lausekkeet
P101Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103Lue merkinnät ennen käyttöä.
P201Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P202Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
P210Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P211Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P220Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/.../syttyvistä materiaaleista.
P221Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien... kanssa.
P222Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.
P222Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia.
P230Säilytä kostutettuna ...
P231Käsittele inertissä kaasussa.
P232Suojaa kosteudelta.
P233Säilytä tiiviisti suljettuna.
P234Säilytä alkuperäispakkauksessa.
P235Säilytä viileässä.
P240Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä.
P241Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.
P242Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.
P243Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P244Pidä paineenalennusventtiilit vapaana rasvasta ja öljystä.
P250Suojele rasitukselta/iskuilta/.../hankaukselta.
P251Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P261Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P262Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P263Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.
P264Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P271Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P272Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
P273Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P281Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.
P282Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/silmiensuojainta.
P283Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.
P284Käytä hengityksensuojainta.
P285Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.
P231 + P232Käsittele inertissä kaasussa. Suojaa kosteudelta.
P235 + P410Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta.
P301JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P302JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P303JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P304JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P306JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:
P307Altistumisen tapahduttua:
P308Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
P309Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:
P310Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P311Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P312Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P313Hakeudu lääkäriin.
P314Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P315Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P320Erityishoitoa tarvitaan välittömästi (katso ... pakkauksen merkinnöissä).
P321Erityishoitoa tarvitaan (katso ... pakkauksen merkinnöissä).
P322Erityistoimenpiteitä tarvitaan (katso ... pakkauksen merkinnöissä).
P330Huuhdo suu.
P331EI saa oksennuttaa.
P332Jos ilmenee ihoärsytystä:
P333Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P334Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P335Poista irtohiukkaset iholta.
P336Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.
P337Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P338Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P340Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P341Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P342Jos ilmenee hengitysoireita:
P350Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P351Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P353Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P360Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P361Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P362Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P363Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P370Tulipalon sattuessa:
P371Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:
P372Tulipalon sattuessa räjähdysvaara.
P373Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
P374Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.
P375Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P376Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P377Vuotavasta kaasusta johtuva palo:
Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.
P378Käytä palon sammuttamiseen ...
P380Evakuoi alue.
P381Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P390Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
P391Valumat on kerättävä.
P301 + P310JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P301 + P312JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P301 + P330 + P331JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P302 + P334JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P302 + P350JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P302 + P352JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P303 + P361 + P353JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304 + P340JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P304 + P341JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P305 + P351 + P338JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P306 + P360JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P307 + P311Altistumisen tapahduttua: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P308 + P313Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P309 + P311Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P332 + P313Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P333 + P313Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P335 + P334Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P337 + P313Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P342 + P311Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P370 + P376Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P370 + P378Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ...
P370 + P380Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue.
P370 + P380 + P375Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P371 + P380 + P375Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P401Varastoi ...
P402Varastoi kuivassa paikassa.
P403Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P404Varastoi suljettuna.
P405Varastoi lukitussa tilassa.
P406Varastoi syöpymättömässä/... säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
P407Jätä pinojen/kuormalavojen väliin ilmarako.
P410Suojaa auringonvalolta.
P411Varastoi alle ... °C/...°F lämpötilassa.
P412Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P413Säilytä yli ... kg/...lbs painoinen irtotavara enintään ... °C/...°F lämpötilassa.
P420Varastoi erillään muista materiaaleista.
P422Varastoi sisältö ...
P402 + P404Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.
P403 + P233Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P403 + P235Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P410 + P403Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P410 + P412Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P411 + P235Varastoi alle ... °C/...°F lämpötilassa. Säilytä viileässä.
P501Hävitä sisältö/pakkaus ...