H/P Phrases in Swedish

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-fraser
H200Instabilt explosivt.
H201Explosivt. Fara för massexplosion.
H202Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.
H203Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.
H204Fara för brand eller splitter och kaststycken.
H205Fara för massexplosion vid brand.
H220Extremt brandfarlig gas.
H221Brandfarlig gas.
H222Extremt brandfarlig aerosol.
H223Brandfarlig aerosol.
H224Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226Brandfarlig vätska och ånga.
H228Brandfarligt fast ämne.
H240Explosivt vid uppvärmning.
H241Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
H242Brandfarligt vid uppvärmning.
H250Spontanantänder vid kontakt med luft.
H251Självupphettande. Kan börja brinna.
H252Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
H260Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
H261Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
H270Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
H271Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H272Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H280Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H281Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.
H290Kan vara korrosivt för metaller.
H300Dödligt vid förtäring.
H301Giftigt vid förtäring.
H302Skadligt vid förtäring.
H304Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H310Dödligt vid hudkontakt.
H311Giftigt vid hudkontakt.
H312Skadligt vid hudkontakt.
H314Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315Irriterar huden.
H317Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318Orsakar allvarliga ögonskador.
H319Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330Dödligt vid inandning.
H331Giftigt vid inandning.
H332Skadligt vid inandning.
H334Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H341Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H350Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H351Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H360Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H361Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H362Kan skada spädbarn som ammas.
H370Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H371Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H372Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H373Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.
H400Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Kompletterande faroinformation

Fysikaliska egenskaper
EUH 001Explosivt i torrt tillstånd.
EUH 006Explosivt vid eller utan kontakt med luft.
EUH 014Reagerar häftigt med vatten.
EUH 018Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
EUH 019Kan bilda explosiva peroxider.
EUH 044Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Hälsofarliga egenskaper
EUH 029Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
EUH 031Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
EUH 032Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
EUH 066Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH 070Giftigt vid kontakt med ögonen.
EUH 071Frätande på luftvägarna.

Miljöfarliga egenskaper
EUH 059Farligt för ozonskiktet.

Kompletterande märkning/information om vissa ämnen eller blandningar
EUH 201
EUH 201A
Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
Varning! Innehåller bly.
EUH 202Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
EUH 203Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH 204Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH 205Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH 206Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
EUH 207Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna.
EUH 208Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH 209
EUH 209A
Kan bli mycket brandfarligt vid användning.
Kan bli brandfarligt vid användning.
EUH 210Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH 401För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.P-fraser
P101Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102Förvaras oåtkomligt för barn.
P103Läs etiketten före användning.
P201Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.
P211Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P220Hålls/förvarad åtskilt från kläder/.../brännbara material.
P221Undvik att blanda med med brännbara ämnen...
P222Undvik kontakt med luft.
P222Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion och explosionsartad brand.
P230Ska hållas fuktigt med...
P231Hanteras under inert gas.
P232Skyddas från fukt.
P233Behållaren ska vara väl tillsluten.
P234Förvaras endast i originalbehållaren.
P235Förvaras svalt.
P240Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
P242Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P244Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.
P250Får inte utsättas för gnidning/stötar/.../friktion.
P251Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P261Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P263Undvik kontakt under graviditet eller amning.
P264Tvätta ... grundligt efter användning.
P270Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273Undvik utsläpp till miljön.
P280Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P281Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
P282Använd köldisolerande handskar/visir/ögonskydd.
P283Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
P284Använd andningsskydd.
P285Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P231 + P232Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
P235 + P410Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
P301VID FÖRTÄRING:
P302VID HUDKONTAKT:
P303VID HUDKONTAKT (även håret):
P304VID INANDNING:
P305VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P306VID KONTAKT MED KLÄDERNA:
P307Om du exponerats:
P308Vid exponering eller misstanke om exponering:
P309Vid exponering eller obehag:
P310Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P311Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P312Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313Sök läkarhjälp.
P314Sök läkarhjälp vid obehag.
P315Sök omedelbart läkarhjälp.
P320Särskild behandling krävs omedelbart (se ... på etiketten).
P321Särskild behandling (se ... på etiketten).
P322Särskilda åtgärder (se ... på etiketten).
P330Skölj munnen.
P331Framkalla INTE kräkning.
P332Jos ilmenee ihoärsytystä:
P333Vid hudirritation eller utslag:
P334Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P335Borsta bort lösa partiklar från huden.
P336Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.
P337Vid bestående ögonirritation:
P338Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P341Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P342Vid besvär i luftvägarna:
P350Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P351Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352Tvätta med mycket tvål och vatten.
P353Skölj huden med vatten/duscha.
P360Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P361Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P362Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P363Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P370Vid brand:
P371Vid större brand och stora mängder:
P372Explosionsrisk vid brand.
P373Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
P374Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.
P375Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P376Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P377Läckande gas som brinner:
Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P378Släck branden med ...
P380Utrym området.
P381Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
P390Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P391Samla upp spill.
P301 + P310VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P301 + P312VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
P301 + P330 + P331VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P334VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P302 + P350VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P302 + P352VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P303 + P361 + P353VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304 + P340VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P304 + P341VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305 + P351 + P338VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P306 + P360VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
P307 + P311Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P308 + P313Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P309 + P311Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P332 + P313Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P333 + P313Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P335 + P334Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
P337 + P313Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P342 + P311Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P370 + P376Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
P370 + P378Vid brand: Släck branden med ...
P370 + P380Vid brand: Utrym området.
P370 + P380 + P375Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P371 + P380 + P375Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
P401Förvaras ...
P402Förvaras torrt.
P403Förvaras på väl ventilerad plats.
P404Förvaras i sluten behållare.
P405Förvaras inlåst.
P406Förvaras i korrosionsbeständig/... behållare med beständigt innerhölje.
P407Se till att det finns luft mellan staplar/pallar.
P410Skyddas från solljus.
P411Förvaras vid högst ... °C/...°F.
P412Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P413Bulkprodukter som väger mer än ... kg/... lbs förvaras vid högst ... °C/...°F.
P420Förvaras åtskilt från andra material.
P422Förvara innehållet i...
P402 + P404Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
P403 + P233Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P410 + P403Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
P410 + P412Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P411 + P235Förvaras vid högst ... °C/...°F. Förvaras svalt.
P501Innehållet/behållaren lämnas till...