H/P Phrases in Estonian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-laused
H200Ebapüsiv lõhkeaine.
H201Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht.
H202Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht.
H203Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht.
H204Süttimis- või laialipaiskumisoht.
H205Süttimise korral massiplahvatusoht.
H220Eriti tuleohtlik gaas.
H221Tuleohtlik gaas.
H222Eriti tuleohtlik aerosool.
H223Tuleohtlik aerosool.
H224Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.
H225Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226Tuleohtlik vedelik ja aur.
H228Tuleohtlik tahke aine.
H240Kuumenemisel võib plahvatada.
H241Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.
H242Kuumenemisel võib süttida.
H250Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest.
H251Isekuumenev, võib süttida.
H252Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida.
H260Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida.
H261Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.
H270Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija.
H271Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija.
H272Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
H280Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.
H281Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi.
H290Võib söövitada metalle.
H300Allaneelamisel surmav.
H301Allaneelamisel mürgine.
H302Allaneelamisel kahjulik.
H304Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H310Nahale sattumisel surmav.
H311Nahale sattumisel mürgine.
H312Nahale sattumisel kahjulik.
H314Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315Põhjustab nahaärritust.
H317Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330Sissehingamisel surmav.
H331Sissehingamisel mürgine.
H332Sissehingamisel kahjulik.
H334Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.
H335Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H340Võib põhjustada geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H341Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H350Võib põhjustada vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H351Arvatavasti põhjustab vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H360Võib kahjustada viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H361Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H362Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.
H370Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H371Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H372Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H373Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.
H400Väga mürgine veeorganismidele.
H410Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
H413Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Täiendav ohuteave

Füüsikalised omadused
EUH 001Plahvatusohtlik kuivana.
EUH 006Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.
EUH 014Reageerib ägedalt veega.
EUH 018Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.
EUH 019Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.
EUH 044Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

Tervist mõjutavad omadused
EUH 029Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.
EUH 031Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.
EUH 032Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
EUH 066Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
EUH 070Silma sattumisel mürgine.
EUH 071Söövitav hingamisteedele.

Keskkonda mõjutavad omadused
EUH 059Ohtlik osoonikihile.

Täiendavad märgistuselemendid/teave teatavate ainete ja segude kohta
EUH 201
EUH 201A
Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda.
Ettevaatust! Sisaldab pliid.
EUH 202Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
EUH 203Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH 204Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH 205Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH 206Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).
EUH 207Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.
EUH 208Sisaldab . Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH 209
EUH 209A
Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.
Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks.
EUH 210Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
EUH 401Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.P-laused
P101Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P201Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P202Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.
P210Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. — Mitte suitsetada.
P211Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P220Hoida eemal rõivastest/.../süttivast materjalist.
P221Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega...
P222Hoida õhuga kokkupuute eest.
P222Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise.
P230Niisutada ...-ga.
P231Käidelda inertgaasis.
P232Hoida niiskuse eest.
P233Hoida pakend tihedalt suletuna.
P234Hoida üksnes originaalpakendis.
P235Hoida jahedas.
P240Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.
P241Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/.../seadmeid.
P242Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
P243Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P244Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad.
P250Hoida kriimustamise/põrutuse/.../hõõrdumise eest.
P251Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P260Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P261Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P262Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.
P263Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.
P264Pärast käitlemist pesta hoolega ...
P270Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P271Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P272Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
P273Vältida sattumist keskkonda.
P280Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P281Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.
P282Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille.
P283Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust.
P284Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
P285Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
P231 + P232Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest.
P235 + P410Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.
P301ALLANEELAMISE KORRAL:
P302NAHALE SATTUMISE KORRAL:
P303NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:
P304SISSEHINGAMISE KORRAL:
P305SILMA SATTUMISE KORRAL:
P306RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL:
P307Kokkupuute korral:
P308Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:
P309Kokkupuute või halva enesetunde korral:
P310Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P311Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P312Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P313Pöörduda arsti poole.
P314Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
P315Pöörduda viivitamata arsti poole.
P320Nõuab viivitamatut eriravi (vt ... käesoleval etiketil).
P321Nõuab eriravi (vt ... käesoleval etiketil).
P322Nõuab erimeetmeid (vt ... käesoleval etiketil).
P330Loputada suud.
P331MITTE kutsuda esile oksendamist.
P332Nahaärrituse korral:
P333Nahaärrituse või _obe korral:
P334Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.
P335Pühkida lahtised osakesed nahalt maha.
P336Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda.
P337Kui silmade ärritus ei möödu:
P338Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P340Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P341Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P342Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:
P350Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.
P351Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
P352Pesta rohke vee ja seebiga.
P353Loputada nahka veega/loputada duši all.
P360Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.
P361Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.
P362Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
P363Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P370Tulekahju korral:
P371Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega:
P372Tulekahju korral plahvatusoht.
P373Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid.
P374Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest.
P375Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.
P376Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.
P377Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.
P378Kustutamiseks kasutada ...
P380Ala evakueerida.
P381Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult.
P390Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
P391Mahavoolanud toode kokku koguda.
P301 + P310ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P301 + P312ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P301 + P330 + P331ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P302 + P334NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.
P302 + P350NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.
P302 + P352NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P303 + P361 + P353NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
P304 + P340SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P304 + P341SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P305 + P351 + P338SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P306 + P360RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.
P307 + P311Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P308 + P313Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P309 + P311Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P332 + P313Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
P333 + P313Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole.
P335 + P334Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.
P337 + P313Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P342 + P311Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P370 + P376Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.
P370 + P378Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks ...
P370 + P380Tulekahju korral: ala evakueerida.
P370 + P380 + P375Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.
P371 + P380 + P375Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.
P401Hoida ...
P402Hoida kuivas.
P403Hoida hästi ventileeritavas kohas.
P404Hoida suletud mahutis.
P405Hoida lukustatult.
P406Hoida sööbekindlas/... sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
P407Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe.
P410Hoida päikesevalguse eest.
P411Hoida temperatuuril mitte üle ... °C/... °F.
P412Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
P413Kogust, mis on suurem kui ... kg/... naela, hoida temperatuuril mitte üle ... °C/... °F.
P420Hoida eemal teistest materjalidest.
P422Hoida sisu ...
P402 + P404Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.
P403 + P233Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P403 + P235Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P410 + P403Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.
P410 + P412Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
P411 + P235Hoida temperatuuril mitte üle ... °C/... °F. Hoida jahedas.
P501Sisu/mahuti kõrvaldada ...