H/P Phrases in Romanian

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Fraze H
H200Exploziv instabil.
H201Exploziv; pericol de explozie în masă.
H202Exploziv; pericol grav de proiectare.
H203Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.
H204Pericol de incendiu sau de proiectare.
H205Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.
H220Gaz extrem de inflamabil.
H221Gaz inflamabil.
H222Aerosol extrem de inflamabil.
H223Aerosol inflamabil.
H224Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
H225Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H226Lichid şi vapori inflamabili.
H228Solid inflamabil.
H240Pericol de explozie în caz de încălzire.
H241Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.
H242Pericol de incendiu în caz de încălzire.
H250Se aprinde spontan, în contact cu aerul.
H251Se autoîncălzeşte, pericol de aprindere.
H252Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.
H260În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.
H261În contact cu apa degajă gaze inflamabile.
H270Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
H271Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.
H272Poate agrava un incendiu; oxidant.
H280Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H281Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.
H290Poate fi corosiv pentru metale.
H300Mortal în caz de înghiţire.
H301Toxic în caz de înghiţire.
H302Nociv în caz de înghiţire.
H304Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H310Mortal în contact cu pielea.
H311Toxic în contact cu pielea.
H312Nociv în contact cu pielea.
H314Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315Provoacă iritarea pielii.
H317Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318Provoacă leziuni oculare grave.
H319Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330Mortal în caz de inhalare.
H331Toxic în caz de inhalare.
H332Nociv în caz de inhalare.
H334Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.
H335Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H340Poate provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H341Susceptibil de a provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H350Poate provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H351Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H360Poate dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H361Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H362Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân.
H370Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H371Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H372Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H373Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
H400Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Informații suplimentare privind pericolele

Proprietăți fizice
EUH 001Exploziv în stare uscată.
EUH 006Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul.
EUH 014Reacţionează violent în contact cu apa.
EUH 018În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.
EUH 019Poate forma peroxizi explozivi.
EUH 044Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.

Proprietăți pentru sănătate
EUH 029În contact cu apa, degajă un gaz toxic.
EUH 031În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.
EUH 032În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.
EUH 066Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
EUH 070Toxic în caz de contact cu ochii.
EUH 071Corosiv pentru căile respiratorii.

Proprietăți de mediu
EUH 059Periculos pentru stratul de ozon.

Elemente/informații suplimentare pe eticheta anumitor substanțe și amestecuri
EUH 201
EUH 201A
Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii.
Atenţie! Conţine plumb.
EUH 202Cianoacrilat. Pericol. Se lipeşte de piele şi ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
EUH 203Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH 204Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.
EUH 205Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.
EUH 206Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).
EUH 207Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa.
EUH 208Conţine . Poate provoca o reacţie alergică.
EUH 209
EUH 209A
Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.
EUH 210Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH 401Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.Fraze P
P101Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P201Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P202A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P210A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul interzis.
P211Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P220A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile.
P221Luaţi toate măsurile de precauţie pentru a evita amestecul cu combustibili...
P222A nu se lăsa în contact cu aerul.
P222A se evita orice contact cu apa, din cauza reacţiei violente şi a riscului de aprindere spontană.
P230A se păstra umezit cu...
P231A se manipula sub un gaz inert.
P232A se proteja de umiditate.
P233Păstraţi recipientul închis etanş.
P234Păstraţi numai în recipientul original.
P235A se păstra la rece.
P240Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
P241Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/.../antideflagrante.
P242Nu utilizaţi unelte care produc scântei.
P243Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P244Protejaţi supapele reductoare de grăsimi și ulei.
P250A nu supune la abraziuni/şocuri/.../frecare.
P251Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P260Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P261Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P262Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P263Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.
P264Spălaţi-vă ... bine după utilizare.
P270A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P271A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P272Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273Evitaţi dispersarea în mediu.
P280Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P281Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
P282Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.
P283Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.
P284Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
P285În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
P231 + P232A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.
P235 + P410A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.
P301ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
P302ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
P303ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):
P304ÎN CAZ DE INHALARE:
P305ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
P306ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:
P307ÎN CAZ DE expunere:
P308ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:
P309ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:
P310Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P311Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P312Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P313Consultaţi medicul.
P314Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
P315Consultaţi imediat medicul.
P320Un tratament specific este urgent (a se vedea ... de pe această etichetă).
P321Tratament specific (a se vedea ... de pe această etichetă).
P322Măsuri specifice (a se vedea ... de pe această etichetă).
P330Clătiţi gura.
P331NU provocaţi voma.
P332În caz de iritare a pielii:
P333În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată:
P334Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
P335Îndepărtaţi particulele depuse pe piele.
P336Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată.
P337Dacă iritarea ochilor persistă:
P338Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P340Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P341Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P342În caz de simptome respiratorii:
P350Spălaţi uşor cu multă apă și săpun.
P351Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.
P352Spălaţi cu multă apă și săpun.
P353Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P360Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
P361Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
P362Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P363Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P370În caz de incendiu:
P371În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs:
P372Risc de explozie în caz de incendiu.
P373NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.
P374Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie.
P375Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
P376Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
P377Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.
P378Utilizați... pentru stingere.
P380Evacuaţi zona.
P381Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
P390Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
P391Colectaţi scurgerile de produs.
P301 + P310ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P301 + P312ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P301 + P330 + P331ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P302 + P334ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
P302 + P350ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.
P302 + P352ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P303 + P361 + P353ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P304 + P340ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P304 + P341ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305 + P351 + P338ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P306 + P360ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
P307 + P311ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P308 + P313ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P309 + P311ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P332 + P313În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P333 + P313În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P335 + P334Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
P337 + P313Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P342 + P311În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P370 + P376În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
P370 + P378În caz de incendiu: utilizaţi... pentru stingere.
P370 + P380În caz de incendiu: evacuaţi zona.
P370 + P380 + P375În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
P371 + P380 + P375În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
P401A se depozita...
P402A se depozita într-un loc uscat.
P403A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
P404A se depozita într-un recipient închis.
P405A se depozita sub cheie.
P406Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din... cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
P407Păstraţi un spaţiu gol între stive/paleți.
P410A se proteja de lumina solară.
P411A se depozita la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F.
P412Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/122 °F.
P413Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de ... kg/... lbs la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F.
P420Depozitaţi departe de alte materiale.
P422Depozitaţi conţinutul sub ...
P402 + P404A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.
P403 + P233A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P403 + P235A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P410 + P403A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
P410 + P412A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/122 °F.
P411 + P235A se depozita la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F. A se păstra la rece.
P501Aruncaţi conţinutul/recipientul la ...