H/P Phrases in Czech

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
H-věty
H200Nestabilní výbušnina.
H201Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220Extrémně hořlavý plyn.
H221Hořlavý plyn.
H222Extrémně hořlavý aerosol.
H223Hořlavý aerosol.
H224Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226Hořlavá kapalina a páry.
H228Hořlavá tuhá látka.
H240Zahřívání může způsobit výbuch.
H241Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242Zahřívání může způsobit požár.
H250Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272Může zesílit požár; oxidant.
H280Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290Může být korozivní pro kovy.
H300Při požití může způsobit smrt.
H301Toxický při požití.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311Toxický při styku s kůží.
H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315Dráždí kůži.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318Způsobuje vážné poškození očí.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H330Při vdechování může způsobit smrt.
H331Toxický při vdechování.
H332Zdraví škodlivý při vdechování.
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H341Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H350Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H351Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H360Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H361Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H362Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H370Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H371Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H372Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H373Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Doplňující informace o nebezpečnosti

Fyzikální vlastnosti
EUH 001Výbušný v suchém stavu.
EUH 006Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
EUH 014Prudce reaguje s vodou.
EUH 018Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH 019Může vytvářet výbušné peroxidy.
EUH 044Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

Vlastnosti související se zdravím
EUH 029Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
EUH 031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 032Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 070Toxický při styku s očima.
EUH 071Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Vlastnosti související se životním prostředím
EUH 059Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

Doplňující údaje na štítku/informace o některých látkách nebo směsích
EUH 201
EUH 201A
Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.
Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH 203Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 204Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 205Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
EUH 207Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
EUH 208Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 209
EUH 209A
Při používání se může stát vysoce hořlavým.
Při používání se může stát hořlavým.
EUH 210Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
EUH 401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.P-věty
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/.../hořlavých materiálů.
P221Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...
P222Zabraňte styku se vzduchem.
P222Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
P230Uchovávejte ve zvlhčeném stavu...
P231Manipulace pod inertním plynem.
P232Chraňte před vlhkem.
P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235Uchovávejte v chladu.
P240Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušného prostředí.
P242Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P244Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.
P250Nevystavujte obrušování/nárazům/.../tření.
P251Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P263Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264Po manipulaci důkladně omyjte ...
P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P282Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P283Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
P284Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P285V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P231 + P232Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
P235 + P410Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.
P301PŘI POŽITÍ:
P302PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P303PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P304PŘI VDECHNUTÍ:
P305PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P306PŘI STYKU S ODĚVEM:
P307PŘI expozici:
P308PŘI expozici nebo podezření na ni:
P309PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P311Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P313Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P315Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P320Je nutné odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
P321Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
P322Specifické opatření (viz ... na tomto štítku).
P330Vypláchněte ústa.
P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332Při podráždění kůže:
P333Při podráždění kůže nebo vyrážce:
P334Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P335Volné částice odstraňte z kůže.
P336Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
P337Přetrvává-li podráždění očí:
P338Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P340Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P341Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P342Při dýchacích potížích:
P350Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P351Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P353Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P360Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P361Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P362Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P370V případě požáru:
P371V případě velkého požáru a velkého množství:
P372Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
P373Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P374Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.
P375Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P376Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P377Požár unikajícího plynu:
Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P378K hašení použijte ...
P380Vykliďte _roctor.
P381Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P390Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P391Uniklý produkt seberte.
P301 + P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301 + P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301 + P330 + P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P334PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P302 + P350PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P302 + P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303 + P361 + P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P304 + P341PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P306 + P360PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P307 + P311PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308 + P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P309 + P311PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332 + P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333 + P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P335 + P334Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P337 + P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342 + P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370 + P376V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P370 + P378V případě požáru: K hašení použijte ...
P370 + P380V případě požáru: Vykliďte prostor.
P370 + P380 + P375V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P371 + P380 + P375V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P401Skladujte ...
P402Skladujte na suchém místě.
P403Skladujte na dobře větraném místě.
P404Skladujte v uzavřeném obalu.
P405Skladujte uzamčené.
P406Skladujte v obalu odolném proti korozi/... obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P407Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
P410Chraňte před slunečním zářením.
P411Skladujte při teplotě nepřesahující ... °C/...°F.
P412Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P413Množství větší než ... kg/... liber skladujte při teplotě nepřesahující ... °C/...°F.
P420Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P422Skladujte pod ...
P402 + P404Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403 + P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403 + P235Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P410 + P403Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
P410 + P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P411 + P235Skladujte při teplotě nepřesahující ... °C/...°F. Uchovávejte v chladu.
P501Odstraňte obsah/obal ...