R/S Phrases in Croatian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Oznake upozorenja R
R1Eksplozivno u suhom stanju
R2 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju
R3 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati eksploziju
R4Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima
R5Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
R6 Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom
R7Može uzrokovati požar
R8U dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar
R9Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom
R10Zapaljivo
R11Lako zapaljivo
R12Vrlo lako zapaljivo
R13(Zastario)
R14Burno reagira s vodom
R15 U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove
R16Eksplozivno u smjesi s oksidirajućim kemikalijama
R17Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
R18Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak
R19Mogu nastati eksplozivni peroksidi
R20Štetno ako se udiše
R21 Štetno u dodiru s kožom
R22Štetno ako se proguta
R23Otrovno ako se udiše
R24Otrovno u dodiru s kožom
R25Otrovno ako se proguta
R26Vrlo otrovno ako se udiše
R27Vrlo otrovno u dodiru s kožom
R28Vrlo otrovno ako se proguta
R29U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin
R30Pri uporabi može postati lako zapaljivo
R31U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin
R32 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin
R33Opasnost od učinka nakupljanja
R34Izaziva opekotine
R35Izaziva teške opekotine
R36Nadražuje oči
R37Nadražuje dišni sustav
R38Nadražuje kožu
R39Opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R40Ograničena saznanja o karcinogenim učincima
R41Opasnost od teških ozljeda očiju.
R42Udisanje može izazvati preosjetljivost
R43U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
R44Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru
R45Može izazvati rak
R46Može izazvati nasljedna genetska oštećenja
R47(Zastario)
R48Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
R49Može izazvati rak ako se udiše
R50Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi
R51Otrovno za organizme koji žive u vodi
R52Štetno za organizme koji žive u vodi
R53Može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R54Otrovno za biljke
R55Otrovno za životinje
R56Otrovno za organizme u tlu
R57Otrovno za pčele
R58Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš
R59Opasno za ozonski sloj
R60Može smanjiti plodnost
R61Može štetno djelovati na plod
R62Moguća opasnost od smanjenja plodnosti
R63Moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod
R64Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka
R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R66Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože
R67Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
R68Moguća opasnost od neprolaznih učinaka

Kombinacije oznaka R
R14/15Burno reagira s vodom i oslobađaju se vrlo lako zapaljivi plinovi
R15/29U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi
R20/21Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom
R20/21/22Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R20/22Štetno ako se udiše i ako se proguta
R21/22Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta
R23/24Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R23/24/25Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R23/25Otrovno ako se udiše i ako se proguta
R24/25Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R26/27Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R26/27/28Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R26/28Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta
R27/28Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R36/37Nadražuje oči i dišni sustav
R36/37/38Nadražuje oči, dišni sustav i kožu
R36/38Nadražuje oči i kožu
R37/38Nadražuje dišni sustav i kožu
R39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/23/24Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/23/24/25Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/23/25Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/24Otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/24/25Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/25Otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/26Vrlo otrovno: udisanjem opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/26/27Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/26/27/28Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja neprolaznih oštećenja
R39/26/28Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/27Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/27/28Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R39/28Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R42/43Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom
R48/20Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R48/20/21Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R48/20/21/22Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R48/20/22Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R48/21Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože
R48/21/22Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R48/22Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R48/23Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R48/23/24Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R48/23/24/25Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R48/23/25Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R48/24Otrovno: opasnost od teškog oštećenja pri duljem izlaganju putem kože
R48/24/25Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R48/25Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R50/53Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R51/53Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R68/20Štetno: udisanjem moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/20/21Štetno: udisanjem i u dodiru s kožom moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/20/21/22Štetno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/20/22Štetno: udisanjem i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/21 Štetno: u dodiru s kožom moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/21/22 Štetno: u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R68/22Štetno: ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenjaOznake obavijesti S
S1Čuvati pod ključem
S2Čuvati izvan dohvata djece
S3Čuvati na hladnom mjestu
S4Čuvati izvan naseljenih mjesta
S5Čuvati uz ove uvjete... (tekućinu propisuje proizvođač)
S6Čuvati uz ove uvjete... (inertni plin propisuje proizvođač)
S7Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima
S8Čuvati spremnike na suhom
S9Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu
S10(Zastario)
S11(Zastario)
S12Spremnik ne smije biti hermetički zatvoren
S13Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S14Čuvati odvojeno od... (inkompatibilni materijal navodi proizvođač)
S15Čuvati od topline
S16Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje
S17Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala
S18Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike
S20Pri rukovanju ne jesti i ne piti
S21Pri rukovanju ne pušiti
S22Ne udisati prašinu
S23Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvođač navodi oblik zagađivala)
S24Spriječiti dodir s kožom
S25Spriječiti dodir s očima
S26Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika
S27Odmah skinuti svu zagađenu odjeću
S28Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno... (sredstvo propisuje proizvođač)
S29Ne izlijevati u kanalizaciju
S30Ni u kojem slučaju proizvodu ne dodavati vodu
S31(Zastario)
S33Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta
S34(Zastario)
S35Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S36Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću
S37Nositi zaštitne rukavice
S38U slučaju nedovoljnog prozra čivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav
S39Nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S40Pod i sve druge onečišćene predmete o čistiti... (sredstvo za čišćenje propisuje proizvođač)
S41U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim
S42Za vrijeme fumigacije/prskanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav (proizvođač specificira način primjene kemikalije)
S43Za gašenje požara koristiti... (navesti točan tip aparata za gašenje. Ako gašenje vodom povećava opasnost dodati »ne gasiti vodom«)
S44(Zastario)
S45U slučaju nesre će ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)
S46Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S47Ne skladištiti na temperaturi višoj od...°C (propisuje proizvođač)
S48Čuvati navlaženo s... (odgovarajući materijal propisuje proizvođač)
S49Čuvati samo u originalnom spremniku
S50Ne miješati s... (propisuje proizvođač)
S51Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima
S52Ne koristiti na velikim površinama u zatvorenom prostoru
S53Spriječiti izloženost – prije uporabe tražiti posebne upute
S54(Zastario)
S55(Zastario)
S56Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada
S57Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša
S58(Zastario)
S59Od proizvo đača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi
S60Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S61Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa / Sigurnosno-tehnički list
S62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnikai pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik
S63U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor
S64Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti)

Kombinacije oznaka S
S1/2Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece
S3/7Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu
S3/7/9(Zastario)
S3/9(Zastario)
S3/9/14Čuvati na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S3/9/14/49Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S3/9/49Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu
S3/14Čuvati na hladnom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S7/8Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu
S7/9Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu
S7/47Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C (propisuje proizvođač)
S20/21Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
S24/25Spriječiti dodir s kožom i očima
S27/28Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno.....(propisuje proizvođač)
S29/35Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S29/56Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad
S36/37Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S36/37/39Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S36/39Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice
S37/39Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S47/49Čuvati samo u originalnim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi... °C (propisuje proizvođać)