R/S Phrases in Estonian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-laused
R1Plahvatusohtlik kuivana.
R2Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.
R3Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.
R4Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.
R5Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.
R6Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.
R7Võib põhjustada tulekahju.
R8Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.
R9Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.
R10Tuleohtlik.
R11Väga tuleohtlik.
R12Eriti tuleohtlik.
R13(Vananenud)
R14Reageerib ägedalt veega.
R15Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.
R16Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.
R17Isesüttiv õhu käes.
R18Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.
R19Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.
R20Kahjulik sissehingamisel.
R21Kahjulik kokkupuutel nahaga.
R22Kahjulik allaneelamisel.
R23Mürgine sissehingamisel.
R24Mürgine kokkupuutel nahaga.
R25Mürgine allaneelamisel.
R26Väga mürgine sissehingamisel.
R27Väga mürgine kokkupuutel nahaga.
R28Väga mürgine allaneelamisel.
R29Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.
R30Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.
R31Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.
R32Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
R33Kumulatiivse toime oht.
R34Põhjustab söövitust.
R35Põhjustab tugevat söövitust.
R36Ärritab silmi.
R37Ärritab hingamiselundeid.
R38Ärritab nahka.
R39Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.
R40Võimalik vähktõve põhjustaja.
R41Silmade kahjustamise tõsine oht.
R42Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.
R43Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R44Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.
R45Võib põhjustada vähktõbe.
R46Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.
R47(Vananenud)
R48Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.
R49Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.
R50Väga mürgine veeorganismidele.
R51Mürgine veeorganismidele.
R52Kahjulik veeorganismidele.
R53Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R54Mürgine taimedele.
R55Mürgine loomadele.
R56Mürgine mullaorganismidele.
R57Mürgine mesilastele.
R58Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.
R59Ohtlik osoonikihile.
R60Võib kahjustada sigivust.
R61Võib kahjustada loodet.
R62Võimalik sigivuse kahjustamise oht.
R63Võimalik loote kahjustamise oht.
R64Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.
R65Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
R66Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
R67Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.
R68Pöördumatute kahjustuste oht.

R ühendohutuslaused
R14/15Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.
R15/29Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.
R20/21Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R20/21/22Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R20/22Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
R21/22Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R23/24Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R23/24/25Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R23/25Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.
R24/25Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R26/27Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R26/27/28Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R26/28Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.
R27/28Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R36/37Ärritab silmi ja hingamiselundeid.
R36/37/38Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.
R36/38Ärritab silmi ja nahka.
R37/38Ärritab hingamiselundeid ja nahka.
R39/23Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.
R39/23/24Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R39/23/24/25Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R39/23/25Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.
R39/24Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.
R39/24/25Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R39/25Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.
R39/26Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.
R39/26/27Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R39/26/27/28Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R39/26/28Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.
R39/27Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.
R39/27/28Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R39/28Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.
R42/43Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R48/20Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.
R48/20/21Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R48/20/21/22Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R48/20/22Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.
R48/21Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.
R48/21/22Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R48/22Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.
R48/23Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.
R48/23/24Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R48/23/24/25Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R48/23/25Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.
R48/24Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.
R48/24/25Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R48/25Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.
R50/53Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R51/53Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R52/53Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R68/20Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.
R68/20/21Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R68/20/21/22Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R68/20/22Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.
R68/21Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.
R68/21/22Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R68/22Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.S-laused
S1Hoida lukustatult.
S2Hoida lastele kättesaamatus kohas.
S3Hoida jahedas.
S4Mitte hoida eluruumides.
S5Hoida sisu ... all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).
S6Hoida ... all (inertgaasi määrab valmistaja).
S7Hoida pakend tihedalt suletuna.
S8Hoida pakend kuivana.
S9Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.
S10(Vananenud)
S11(Vananenud)
S12Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.
S13Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
S14Hoida eraldi ... (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).
S15Hoida eemal soojusallikast.
S16Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!
S17Hoida eemal süttivatest ainetest.
S18Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.
S20Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.
S21Käitlemisel suitsetamine keelatud.
S22Vältida tolmu sissehingamist.
S23Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.
S24Vältida kokkupuudet nahaga.
S25Vältida silma sattumist.
S26Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
S27Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
S28Nahale sattumisel pesta koheselt rohke ... (määrab valmistaja).
S29Mitte valada kanalisatsiooni.
S30Kemikaalile vett mitte lisada.
S31(Vananenud)
S33Vältida staatilise elektri teket.
S34(Vananenud)
S35Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.
S36Kanda sobivat kaitseriietust.
S37Kanda sobivaid kaitsekindaid.
S38Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
S39Kanda silmade/näokaitset.
S40Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta ... (määrab valmistaja).
S41Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.
S42Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).
S43Tulekahju korral kasutada ... (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).
S44(Vananenud)
S45Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).
S46Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
S47Hoida temperatuuril mitte üle ... °C (määrab valmistaja).
S48Hoida niisutatult ... (sobiva kemikaali määrab valmistaja).
S49Hoida ainult originaalpakendis.
S50Mitte kokku segada ... (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).
S51Käidelda hästiventileeritavas kohas.
S52Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.
S53Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.
S54(Vananenud)
S55(Vananenud)
S56Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
S57Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.
S58(Vananenud)
S59Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või Ringlussevõtu kohta.
S60Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.
S61Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga.
S62Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
S63Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.
S64Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

S ühendohutuslaused
S1/2Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.
S3/7Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.
S3/7/9(Vananenud)
S3/9(Vananenud)
S3/9/14Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi ... (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).
S3/9/14/49Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).
S3/9/49Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.
S3/14Hoida jahedas, eraldi ... (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).
S7/8Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.
S7/9Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.
S7/47Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle ... °C (määrab valmistaja).
S20/21Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
S24/25Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
S27/28Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke ... (määrab valmistaja)
S29/35Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.
S29/56Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
S36/37Kanda sobivat kaitseriietust ja –kindaid.
S36/37/39Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.
S36/39Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.
S37/39Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
S47/49Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle ... °C (määrab valmistaja).