R/S Phrases in Danish

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-sætninger
R1Eksplosiv i tør tilstand.
R2Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.
R3Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.
R4Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.
R5Eksplosionsfarlig ved opvarmning.
R6Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.
R7Kan forårsage brand.
R8Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
R9Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.
R10Brandfarlig.
R11Meget brandfarlig.
R12Yderst brandfarlig.
R13(forældet)
R14Reagerer voldsomt med vand.
R15Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
R16Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.
R17Selvantændelig i luft.
R18Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
R19Kan danne eksplosive peroxider.
R20Farlig ved indånding.
R21Farlig ved hudkontakt.
R22Farlig ved indtagelse.
R23Giftig ved indånding.
R24Giftig ved hudkontakt.
R25Giftig ved indtagelse.
R26Meget giftig ved indånding.
R27Meget giftig ved hudkontakt.
R28Meget giftig ved indtagelse.
R29Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
R30Kan blive meget brandfarlig under brug.
R31Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
R32Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
R33Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.
R34Ætsningsfare.
R35Alvorlig ætsningsfare.
R36Irriterer øjnene.
R37Irriterer åndedrætsorganerne.
R38Irriterer huden.
R39Fare for varig alvorlig skade på helbred.
R40Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41Risiko for alvorlig øjenskade.
R42Kan give overfølsomhed ved indånding.
R43Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R44Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
R45Kan fremkalde kræft.
R46Kan forårsage arvelige genetiske skader.
R47(Forældet).
R48Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
R49Kan fremkalde kræft ved indånding.
R50Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R51Giftig for organismer, der lever i vand.
R52Skadelig for organismer, der lever i vand.
R53Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R54Giftig for planter.
R55Giftig for dyr.
R56Giftig for organismer i jordbunden.
R57Giftig for bier.
R58Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
R59Farlig for ozonlaget.
R60Kan skade forplantningsevnen.
R61Kan skade barnet under graviditeten.
R62Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R63Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R64Kan skade børn i ammeperioden.
R65Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R68Mulighed for varig skade på helbred.

Kombinationer af R-sætninger
R14/15Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
R15/29Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.
R20/21Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
R20/21/22Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R20/22Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R21/22Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R23/24Giftig ved indånding og ved hudkontakt.
R23/24/25Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R23/25Giftig ved indånding og ved indtagelse.
R24/25Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R26/27Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.
R26/27/28Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R26/28Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.
R27/28Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36/37Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
R36/37/38Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R36/38Irriterer øjnene og huden.
R37/38Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R39/23Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.
R39/23/24Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R39/23/24/25Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R39/23/25Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R39/24Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.
R39/24/25Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R39/25Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.
R39/26Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.
R39/26/27Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R39/26/27/28Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt, og indtagelse.
R39/26/28Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R39/27Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.
R39/27/28Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R39/28Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.
R42/43Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R48/20Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R48/20/21Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.
R48/20/21/22Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt, og indtagelse.
R48/20/22Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
R48/21Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.
R48/21/22Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.
R48/22Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R48/23Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R48/23/24Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.
R48/23/24/25Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R48/23/25Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
R48/24Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.
R48/24/25Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.
R48/25Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R50/53Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet.
R52/53Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R68/20Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.
R68/20/21Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R68/20/21/22Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R68/20/22Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R68/21Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.
R68/21/22Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R68/22Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.S-sætninger
S1Opbevares under lås.
S2Opbevares utilgængeligt for børn.
S3Opbevares køligt.
S4Må ikke opbevares i nærheden af beboelse.
S5Opbevares under ... (en egnet væske, som angives af fabrikanten).
S6Opbevares under ... (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).
S7Emballagen skal holdes tæt lukket.
S8Emballagen skal opbevares tørt.
S9Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S10(Udgået)
S11(Udgået)
S12Emballagen må ikke lukkes tæt.
S13Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S14Opbevares adskilt fra ... (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).
S15Må ikke udsættes for varme.
S16Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S17Holdes væk fra brandbare stoffer.
S18Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.
S20Der må ikke spises eller drikkes under brugen.
S21Der må ikke ryges under brugen.
S22Undgå indånding af støv.
S23Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
S24Undgå kontakt med huden
S25Undgå kontakt med øjnene
S26Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S27Tilsmudset tøj tages straks af
S28Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder ... (angives af fabrikanten)
S29Må ikke tømmes i kloakafløb.
S30Hæld aldrig vand på eller i produktet.
S31(Udgået)
S33Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S34(Udgået)
S35Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
S36Brug særligt arbejdstøj.
S37Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet
S38Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
S39Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S40Gulvet og tilsmudsede genstande renses med... (midlerne angives af fabrikanten).
S41Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.
S42Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
S43Brug ... ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").
S44(Udgået)
S45Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt
S46Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S47Må ikke opbevares ved temperaturer på over ... °C (angives af fabrikanten).
S48Holdes befugtet med ... (passende middel angives af fabrikanten).
S49Må kun opbevares i den originale emballage.
S50Må ikke blandes med ... (angives af fabrikanten).
S51Må kun bruges på steder med god ventilation.
S52Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.
S53Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
S54(Udgået)
S55(Udgået)
S56Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
S57kal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S58(Udgået)
S59Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren
S60Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
S62Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S63Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.
S64Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

Kombinationer af S-sætninger
S1/2Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S3/7Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.
S3/7/9(Udgået)
S3/9(Udgået)
S3/9/14Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).
S3/9/14/49Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).
S3/9/49Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
S3/14Opbevares køligt og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).
S7/8Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.
S7/9Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
S7/47Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over ... ºC (angives af fabrikanten)
S20/21Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S24/25Undgå kontakt med huden og øjnene.
S27/28Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder ... (angives af fabrikanten).
S29/35Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S29/56Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
S36/37Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S36/37/39Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S36/39Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.
S37/39Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet.
S47/49Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over ... °C (angives af fabrikanten).