R/S Phrases in Slovenian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Stavki R
R1Eksplozivno v suhem stanju.
R2Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R3Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R4Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
R5Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
R6Eksplozivno na zraku ali brez zraka.
R7Lahko povzroči požar.
R8V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
R9Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.
R10Vnetljivo.
R11Lahko vnetljivo.
R12Zelo lahko vnetljivo.
R13(Zastarelo)
R14Burno reagira z vodo.
R15V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.
R16Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.
R17Samovnetljivo na zraku.
R18Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
R19Lahko tvori eksplozivne perokside.
R20Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R21Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
R22Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23Strupeno pri vdihavanju.
R24Strupeno v stiku s kožo.
R25Strupeno pri zaužitju.
R26Zelo strupeno pri vdihavanju.
R27Zelo strupeno v stiku s kožo.
R28Zelo strupeno pri zaužitju.
R29V stiku z vodo se sprošča strupen plin.
R30Med uporabo utegne postati „lahko vnetljivo“.
R31V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
R32V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
R33Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.
R34Povzroča opekline.
R35Povzroča hude opekline.
R36Draži oči.
R37Draži dihala.
R38Draži kožo.
R39Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.
R40Možen rakotvoren učinek.
R41Nevarnost hudih poškodb oči.
R42Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.
R43Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R44Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
R45Lahko povzroči raka.
R46Lahko povzroči dedne genetske okvare.
R47(Zastarelo)
R48Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.
R49Pri vdihavanju lahko povzroči raka.
R50Zelo strupeno za vodne organizme.
R51Strupeno za vodne organizme.
R52Škodljivo za vodne organizme.
R53Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R54Strupeno za rastline.
R55Strupeno za živali.
R56Strupeno za organizme v zemlji.
R57Strupeno za čebele.
R58Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.
R59Nevarno za ozonski plašč.
R60Lahko škoduje plodnosti.
R61Lahko škoduje nerojenemu otroku.
R62Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
R63Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
R64Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.
R65Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali Razpokane kože.
R67Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
R68Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

Sestavljeni R stavki
R14/15Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.
R15/29V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.
R20/21Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R20/21/22Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R20/22Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R21/22Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
R23/24Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R23/24/25Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R23/25Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R24/25Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R26/27Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R26/27/28Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R26/28Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R27/28Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/37Draži oči in dihala.
R36/37/38Draži oči, dihala in kožo.
R36/38Draži oči in kožo.
R37/38Draži dihala in kožo.
R39/23Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/23/24Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/23/24/25Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/23/25Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R39/24Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/24/25Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/25Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R39/26Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/26/27Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/26/27/28Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/26/28Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R39/27Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/27/28Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/28Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R42/43Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R48/20Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R48/20/21Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R48/20/21/22Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R48/20/22Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R48/21Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R48/21/22Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R48/22Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R48/23Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R48/23/24Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R48/23/24/25Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R48/23/25Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R48/24Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R48/24/25Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R48/25Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R50/53Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R51/53Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R52/53Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R68/20Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R68/20/21Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R68/20/21/22Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R68/20/22Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R68/21Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R68/21/22Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R68/22Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.Stavki S
S1Hraniti zaklenjeno.
S2Hraniti izven dosega otrok.
S3Hraniti na hladnem.
S4Hraniti izven bivališč.
S5Hraniti pod/v ... (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).
S6Hraniti v ... (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).
S7Hraniti v tesno zaprti posodi.
S8Posodo hraniti na suhem.
S9Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
S10(Zastarelo)
S11(Zastarelo)
S12Posoda ne sme biti tesno zaprta.
S13Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S14Hraniti ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S15Varovati pred toploto.
S16Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S17Hraniti ločeno od gorljivih snovi.
S18Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
S20Med uporabo ne jesti in ne piti.
S21Med uporabo ne kaditi.
S22Ne vdihavati prahu.
S23Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
S24Preprečiti stik s kožo.
S25Preprečiti stik z očmi.
S26Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S27Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S28Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo ... (sredstvo določi proizvajalec).
S29Ne izprazniti v kanalizacijo.
S30Nikoli dolivati vode.
S31(Zastarelo)
S33Preprečiti statično naelektrenje.
S34(Zastarelo)
S35Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S36Nositi primerno zaščitno obleko.
S37Nositi primerne zaščitne rokavice.
S38Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
S39Nositi zaščito za oči/obraz.
S40Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z ... (čistilo določi proizvajalec).
S41Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
S42Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).
S43Za gašenje uporabiti ... (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: „Ne uporabljati vode!“).
S44(Zastarelo)
S45Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
S46Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S47Hraniti pri temperaturi, ki ne presega ... °C (temperaturo določi proizvajalec).
S48Hraniti prepojeno z/s ... (primerno omočilo določi proizvajalec).
S49Hraniti samo v izvirni posodi.
S50Ne mešati z/s ... (določi proizvajalec).
S51Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
S52Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.
S53Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.
S54(Zastarelo)
S55(Zastarelo)
S56Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S57S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.
S58(Zastarelo)
S59Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/ Recikliranju.
S60Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S61Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list.
S62Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S63V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.
S64Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

Sestavljeni S stavki
S1/2Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S3/7Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.
S3/7/9(Zastarelo) Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
S3/9(Zastarelo)
S3/9/14Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S3/9/14/49Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S3/9/49Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.
S3/14Hraniti na hladnem, ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S7/8Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.
S7/9Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
S7/47Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega ... °C (, ki ga določi proizvajalec).
S20/21Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
S24/25Preprečiti stik s kožo in očmi.
S27/28Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko . . . (sredstvo določi proizvajalec).
S29/35Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S29/56Ne izprazniti v kanalizacijo – snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S36/37Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S36/37/39Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S36/39Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
S37/39Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S47/49Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega ... °C (, ki ga določi proizvajalec).