R/S Phrases in Czech

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-věty
R1Výbušný v suchém stavu.
R2Nebezpecí výbuchu pri úderu, trení, ohni nebo pusobením jiných zdroju zapálení.
R3Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.
R4Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.
R5Zahřívání může způsobit výbuch.
R6Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
R7Může způsobit požár.
R8Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R9Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.
R10Hořlavý.
R11Vysoce hořlavý.
R12Extrémně hořlavý.
R13(Zastaralé)
R14Prudce reaguje s vodou.
R15Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.
R16Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.
R17Samovznětlivý na vzduchu.
R18Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
R19Může vytvářet výbušné peroxidy.
R20Zdraví škodlivý při vdechování.
R21Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R22Zdraví škodlivý při požití.
R23Toxický při vdechování.
R24Toxický při styku s kůží.
R25Toxický při požití.
R26Vysoce toxický při vdechování.
R27Vysoce toxický při styku s kůží.
R28Vysoce toxický při požití.
R29Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
R30Při používání se může stát vysoce hořlavým.
R31Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R32Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
R33Nebezpečí kumulativních účinků.
R34Způsobuje poleptání
R35Způsobuje těžké poleptání.
R36Dráždí oči.
R37Dráždí dýchací orgány.
R38Dráždí kůži.
R39Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.
R40Podezření na karcinogenní účinky.
R41Nebezpečí vážného poškození očí.
R42Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
R43Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R44Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
R45Může vyvolat rakovinu.
R46Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
R47(Zastaralé)
R48Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
R49Může vyvolat rakovinu při vdechování.
R50Vysoce toxický pro vodní organismy.
R51Toxický pro vodní organismy.
R52Škodlivý pro vodní organismy.
R53Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R54Toxický pro rostliny.
R55Toxický pro živočichy.
R56Toxický pro půdní organismy.
R57Toxický pro včely.
R58Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
R59Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.
R60Může poškodit reprodukční schopnost.
R61Může poškodit plod v těle matky.
R62Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
R63Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
R64Může poškodit kojené dítě
R65Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R68Možné nebezpečí nevratných účinků.

Kombinované R-věty
R14/15Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.
R15/29Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.
R20/21Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R20/21/22Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R20/22Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
R21/22Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R23/24Toxický při vdechování a při styku s kůží.
R23/24/25Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
R23/25Toxický při vdechování a při požití.
R24/25Toxický při styku s kůží a při požití.
R26/27Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.
R26/27/28Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
R26/28Vysoce toxický při vdechování a při požití.
R27/28Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.
R36/37Dráždí oči a dý chací orgány.
R36/37/38Dráždí oči, dý chací orgány a kůži.
R36/38Dráždí oči a kůži.
R37/38Dráždí dý chací orgány a kůži.
R39/23Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.
R39/23/24Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R39/23/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
R39/23/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.
R39/24Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.
R39/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R39/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.
R39/26Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.
R39/26/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R39/26/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.
R39/26/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.
R39/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.
R39/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R39/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.
R42/43Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
R48/20Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R48/20/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.
R48/20/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
R48/20/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
R48/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.
R48/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.
R48/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.
R48/23Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R48/23/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.
R48/23/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
R48/23/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
R48/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.
R48/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.
R48/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.
R50/53Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R51/53Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R68/20Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.
R68/20/21Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.
R68/20/21/22Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.
R68/20/22Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.
R68/21Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.
R68/21/22Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.
R68/22Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.S-věty
S1Uchovávejte uzamčené.
S2Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3Uchovávejte na chladném místě.
S4Uchovávejte mimo obytné objekty.
S5Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje vý robce).
S6Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje vý robce).
S7Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S8Uchovávejte obal suchý.
S9Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S10(Zastaralé)
S11(Zastaralé)
S12Neuchovávejte obal těsně uzavřený.
S13Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S14Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede vý robce).
S15Chraňte před teplem.
S16Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S17Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
S18Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.
S20Nejezte a nepijte při používání.
S21Nekuřte při používání.
S22Nevdechujte prach.
S23Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný vý raz specifikuje vý robce).
S24Zamezte styku s kůží.
S25Zamezte styku s očima.
S26Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S27Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S28Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).
S29Nevylévejte do kanalizace.
S30K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.
S31(Zastaralé)
S33Proved’te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
S34(Zastaralé)
S35Tento materiál a jeho obal musí bý t zneškodněny bezpečným způsobem.
S36Používejte vhodný ochranný oděv.
S37Používejte vhodné ochranné rukavice.
S38V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
S39Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
S40Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte ... (specifikuje výrobce).
S41V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
S42Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dý chacích orgánů (specifikaci uvede vý robce).
S43V případě požáru použijte ... (uved’te zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte ‚Nikdy nepoužívat vodu‘).
S44(Zastaralé)
S45V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
S46Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S47Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje vý robce).
S48Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).
S49Uchovávejte pouze v původním obalu.
S50Nesměšujte s ... (specifikuje vý robce).
S51Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S52Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.
S53Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
S54(Zastaralé)
S55(Zastaralé)
S56Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S57Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
S58(Zastaralé)
S59Informujte se u vý robce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
S60Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
S61Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S62Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S63V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
S64Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

Kombinované S-věty
S1/2Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
S3/7Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S3/7/9(Zastaralé)
S3/9(Zastaralé)
S3/9/14Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).
S3/9/14/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od . . . (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).
S3/9/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.
S3/14Uchovávejte na chladném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede vý robce).
S7/8Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.
S7/9Uchovávejte obal těsně uzavřený , na dobře větraném místě.
S7/47Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce).
S20/21Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S24/25Zamezte styku s kůží a očima.
S27/28Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje vý robce).
S29/35Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí bý t zneškodněny bezpečným způsobem.
S29/56Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S36/37Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S36/37/39Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít.
S36/39Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brý le nebo obličejový štít.
S37/39Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít.
S47/49Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje vý robce).