R/S Phrases in Lithuanian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Rizikos frazės
R1Sausa gali sprogti.
R2Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
R3Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
R4Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.
R5Kaitinama gali sprogti.
R6Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.
R7Pavojinga gaisro atžvilgiu.
R8Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.
R9Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.
R10Degi.
R11Labai degi.
R12Ypač degi.
R13(Pasenęs)
R14Smarkiai reaguoja su vandeniu.
R15Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.
R16Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.
R17Savaime užsideganti ore.
R18Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.
R19Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.
R20Kenksminga įkvėpus.
R21Kenksminga susilietus su oda.
R22Kenksminga prarijus.
R23Toksiška įkvėpus.
R24Toksiška susilietus su oda.
R25Toksiška prarijus.
R26Labai toksiška įkvėpus.
R27Labai toksiška susilietus su oda.
R28Labai toksiška prarijus.
R29Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.
R30Naudojama gali tapti labai degi.
R31Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.
R32Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.
R33Pavojinga - kaupiasi organizme.
R34Nudegina.
R35Stipriai nudegina.
R36Dirgina akis.
R37Dirgina kvėpavimo takus.
R38Dirgina odą.
R39Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.
R40Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
R41Gali smarkiai pažeisti akis.
R42Gali sukelti alergiją įkvėpus.
R43Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R44Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.
R45Gali sukelti vėžį.
R46Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.
R47(Pasenęs)
R48Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R49Gali sukelti vėžį įkvėpus.
R50Labai toksiška vandens organizmams.
R51Toksiška vandens organizmams.
R52Kenksminga vandens organizmams.
R53Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R54Toksiška augmenijai.
R55Toksiška gyvūnijai.
R56Toksiška dirvožemio organizmams.
R57Toksiška bitėms.
R58Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.
R59Pavojinga ozono sluoksniui.
R60Kenkia vaisingumui.
R61Kenkia negimusiam vaikui.
R62Gali pakenkti vaisingumui.
R63Gali pakenkti negimusiam vaikui.
R64Kenkia žindomam vaikui.
R65Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
R66Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinė- jimą.
R67Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
R68Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

Rizikos frazių deriniai
R14/15Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.
R15/29Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.
R20/21Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.
R20/21/22Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R20/22Kenksminga įkvėpus ir prarijus.
R21/22Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.
R23/24Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.
R23/24/25Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R23/25Toksiška įkvėpus ir prarijus.
R24/25Toksiška susilietus su oda ir prarijus.
R26/27Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.
R26/27/28Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R26/28Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.
R27/28Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.
R36/37Dirgina akis ir kvėpavimo takus.
R36/37/38Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.
R36/38Dirgina akis ir odą.
R37/38Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
R39/23Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus i ²kvėpus.
R39/23/24Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus i ²kvėpus ir susilietus su oda.
R39/23/24/25Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R39/23/25Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.
R39/24Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.
R39/24/25Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
R39/25Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.
R39/26Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.
R39/26/27Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.
R39/26/27/28Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R39/26/28Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.
R39/27Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.
R39/27/28Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
R39/28Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.
R42/43Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.
R48/20Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/20/21Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/20/21/22Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/20/22Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/21Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/21/22Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/22Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/23Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/23/24Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/23/24/25Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/23/25Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/24Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/24/25Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R48/25Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
R50/53Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R51/53Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R52/53Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R68/20Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.
R68/20/21Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.
R68/20/21/22Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R68/20/22Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.
R68/21Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.
R68/21/22Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
R68/22Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.Saugos frazės
S1Laikyti užrakintą.
S2Saugoti nuo vaikų.
S3Laikyti vėsioje vietoje.
S4Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.
S5Laikyti užpiltą ... (tinkamą skyst į nurodo gamintojas).
S6Laikyti ... (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.
S7Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
S8laikyti sausoje vietoje.
S9Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
S10(Pasenęs)
S11(Pasenęs)
S12Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.
S13Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
S14Laikyti atokiau nuo ... (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).
S15Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
S16Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
S17Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.
S18Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.
S20Naudojant nevalgyti ir negerti.
S21Naudojant nerūkyti.
S22Neįkvėpti dulkių.
S23Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).
S24Vengti patekimo ant odos.
S25Vengti patekimo į akis.
S26Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
S27Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
S28Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti ... (kuo — nurodo gamintojas).
S29Neišleisti į kanalizaciją.
S30Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.
S31(Pasenęs)
S33Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
S34(Pasenęs)
S35Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
S36Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.
S37Mūvėti tinkamas pirštines.
S38Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
S39Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S40Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su ... (kuo — nurodo gamintojas).
S41Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.
S42Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).
S43Gaisrui gesinti naudoti ... (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti „Nenaudoti vandens“).
S44(Pasenęs)
S45Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu į manoma, parodyti šią etiketę).
S46Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
S47Laikyti ne aukštesnėje negu ... °C temperatūroje (nurodo gamintojas).
S48Laikyti sudrėkintą ... (kuo — nurodo gamintojas).
S49Laikyti tik gamintojo pakuotėje.
S50Nemaišyti su (kuo – nurodo gamintojas).
S51Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
S52Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.
S53Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
S54(Pasenęs)
S55(Pasenęs)
S56Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.
S57Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
S58(Pasenęs)
S59Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.
S60Šios medžiagos atliekos ir jos pakuote˙ turi buti šalinamos kaip pavojingos atliekos.
S61Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
S62Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.
S63Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusi įjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.
S64Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

Saugos frazių deriniai
S1/2Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.
S3/7Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.
S3/7/9(Pasenęs)
S3/9(Pasenęs)
S3/9/14Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo ... (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).
S3/9/14/49Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo ... (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).
S3/9/49Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
S3/14Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo ... (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).
S7/8Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.
S7/9Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.
S7/47Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu ... °C temperatūroje (nurodo gamintojas).
S20/21Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
S24/25Vengti patekimo ant odos ir į akis.
S27/28Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti ... (kuo — nurodo gamintojas).
S29/35Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
S29/56Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.
S36/37Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
S36/37/39Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S36/39Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S37/39Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S47/49Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu ... °C temperatūroje (nurodo gamintojas).