R/S Phrases in Slovak

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-vety
R1V suchom stave výbušný.
R2Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.
R3Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.
R4Vytvára vel’mi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.
R5Zahriatie môže spôsobit’ výbuch.
R6Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.
R7Môže spôsobit’ požiar.
R8Pri kontakte s horl’avým materiálom môže spôsobit’ požiar.
R9Výbušný po zmiešaní s horl’avým materiálom.
R10Horl’avý.
R11Vel’mi horl’avý.
R12Mimoriadne horl’avý.
R13(Zastarané)
R14Prudko reaguje s vodou.
R15Pri kontakte s vodou sa uvol’ňujú mimoriadne horl’avé plyny.
R16Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.
R17Vznietivý na vzduchu.
R18Pri použití môže vytvárat’ horl’avé/výbušné zmesi pár so vzduchom.
R19Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
R20Škodlivý pri vdýchnutí.
R21Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
R22Škodlivý po požití.
R23Jedovatý pri vdýchnutí.
R24Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
R25Jedovatý po požití.
R26Vel’mi jedovatý pri vdýchnutí.
R27Vel’mi jedovatý pri kontakte s pokožkou.
R28Vel’mi jedovatý po požití.
R29Pri kontakte s vodou uvol’ňuje jedovatý plyn.
R30Pri použití sa môže stat’ vel’mi horl’avým.
R31Pri kontakte s kyselinami uvol’ňuje jedovatý plyn.
R32Pri kontakte s kyselinami uvol’ňuje vel’mi jedovatý plyn.
R33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
R36Dráždi oči.
R37Dráždi dýchacie cesty.
R38Dráždi pokožku.
R39Nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov.
R40Možnosť karcinogénneho účinku.
R41Riziko vážneho poškodenia očí.
R42Môže spôsobit’ senzibilizáciu pri vdýchnutí.
R43Môže spôsobit’ senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R44Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.
R45Môže spôsobit’ rakovinu.
R46Môže spôsobit’ dedičné genetické poškodenie.
R47(Zastarané)
R48Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.
R49Môže spôsobit’ rakovinu pri vdýchnutí.
R50Vel’mi jedovatý pre vodné organizmy.
R51Jedovatý pre vodné organizmy.
R52Škodlivý pre vodné organizmy.
R53Môže spôsobit’ dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R54Jedovatý pre flóru.
R55Jedovatý pre faunu.
R56Jedovatý pre pôdne organizmy.
R57Jedovatý pre včely.
R58Môže mat’ dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.
R59Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
R60Môže poškodit’ plodnost’.
R61Môže spôsobit’ poškodenie nenarodeného diet’at’a.
R62Možné riziko poškodenia plodnosti.
R63Možné riziko poškodenia nenarodeného diet’at’a.
R64Môže spôsobit’ poškodenie dojčiat.
R65Škodlivý, po požití môže spôsobit’ poškodenie pl’úc.
R66Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.
R68Možné riziká ireverzibilných účinkov.

kombinácie R-viet
R14/15Prudko reaguje s vodou, pričom uvol’ňuje mimoriadne horl’avé plyny.
R15/29Pri kontakte s vodou sa uvol’ňuje jedovatý, mimoriadne horl’avý plyn.
R20/21Škodlivý pri vdý chnutí a pri kontakte s pokožkou.
R20/21/22Škodlivý pri vdý chnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R20/22Škodlivý pri vdý chnutí a po požití.
R21/22Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.
R23/24Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R23/25Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.
R24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.
R26/27Vel’mi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R26/27/28Vel’mi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R26/28Vel’mi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.
R27/28Vel’mi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.
R36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.
R36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R36/38Dráždi oči a pokožku.
R37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
R39/23Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.
R39/23/24Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
R39/23/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdý chnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R39/23/25Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.
R39/24Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.
R39/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.
R39/25Jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.
R39/26Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.
R39/26/27Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
R39/26/27/28Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdý chnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R39/26/28Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.
R39/27Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.
R39/27/28Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.
R39/28Vel’mi jedovatý, nebezpečenstvo vel’mi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.
R42/43Môže spôsobit’ senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.
R48/20Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.
R48/20/21Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
R48/20/21/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R48/20/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
R48/21Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.
R48/21/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.
R48/22Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.
R48/23Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.
R48/23/24Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.
R48/23/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R48/23/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.
R48/24Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.
R48/24/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.
R48/25Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.
R50/53Vel’mi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R68/20Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.
R68/20/21Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R68/20/21/22Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R68/20/22Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.
R68/21Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.
R68/21/22Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.
R68/22Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.S-vety
S1Uchovávajte uzamknuté.
S2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S3Uchovávajte na chladnom mieste.
S4Uchovávajte mimo obývaných priestorov.
S5Obsah uchovávajte pod . . . (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).
S6Uchovávajte pod ... (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).
S7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S8Uchovávajte nádobu suchú.
S9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S10(Zastarané)
S11(Zastarané)
S12Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.
S13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S14Uchovávajte mimo dosahu ... (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).
S15Uchovávajte mimo dosahu tepla.
S16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S17Uchovávajte mimo dosahu horl’avého materiálu.
S18S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.
S20Pri používaní nejedzte ani nepite.
S21Pri používaní nefajčite.
S22Nevdychujte prach.
S23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).
S24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S25Zabráňte kontaktu s očami.
S26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihned’ ich vymyt’ s vel’kým množstvom vody a vyhl’adat’ lekársku pomoc.
S27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyt’ vel’kým množstvom ... (bude špecifikované výrobcom).
S29Nevypúšt’at’ do kanalizačnej siete.
S30Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.
S31(Zastarané)
S33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S34(Zastarané)
S35Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
S36Noste vhodný ochranný odev.
S37Noste vhodné rukavice.
S38V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.
S39Použite ochranu očí a tváre.
S40Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite ... (špecifikuje výrobca).
S41V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte vý pary.
S42Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).
S43V prípade požiaru použite ... (uved’te presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte – ‚Nikdy nehaste vodou‘).
S44(Zastarané)
S45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhl’adajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S46V prípade požitia, okamžite vyhl’adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S47Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej ...°C (teplotu špecifikuje výrobca).
S48Uchovávajte vlhké s ... (vhodný materiál špecifikuje výrobca).
S49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.
S50Nemiešajte s ... (bude špecifikované výrobcom).
S51Používajte len na dobre vetranom mieste.
S52Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na vel’kých povrchových plochách.
S53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S54(Zastarané)
S55(Zastarané)
S56Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
S57Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.
S58(Zastarané)
S59Obrát’te sa na výrobcu s požiadavkou na informácie tý kajúce sa obnovenia a recyklácie.
S60Tento materiál a príslušná nádoba musia byt’ zlikvidované ako nebezpečný odpad.
S61Zabráňte uvol’neniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
S62Pri požití nevyvolávat’ zvracanie; okamžite vyhl’adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S63Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyved’te na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kl’ud.
S64Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

Kombinácie S-viet
S1/2Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.
S3/7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.
S3/7/9(Zastarané)
S3/9(Zastarané)
S3/9/14Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).
S3/9/14/49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).
S3/9/49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
S3/14Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).
S7/8Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.
S7/9Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.
S7/47Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej ... °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S20/21Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S27/28Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte ... (vhodný prípravok uvedie výrobca).
S29/35Nevypúšt’ajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.
S29/56Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
S36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S36/37/39Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár.
S36/39Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár.
S37/39Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
S47/49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej ... °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).